Campus de la Ciutadella

S'ha engegat un concurs, via ajut del fons FEDER, per renovar tota la infraestructura de virtualització per projectes de  recerca que dóna servei a les UCA del campus de Ciutadella i del campus del Mar.
 
Després de l’arribada del Centre for Brain and Cognition (CBC) al campus de la Ciutadella, s’està treballant en la ubicació dels seus projectes així com en la integració del seu clúster de càlcul d’altes prestacions.

Campus del Poblenou

S'han ofert els serveis següents:

  • Autenticació LDAP+AD: servei d'autenticació centralitzat per a tots els serveis administrats des de la Unitat d'Informàtica del campus del Poblenou  i a alguns servidors propis de diferents  grups. 
  • Repositoris TRAC/SVN: repositoris de versions de codi amb una capa web TRAC que amplia les funcionalitats d'un projecte SVN, amb oferta de noves eines col·laboratives, com ara gestió de documentació, assignació de tiquets de servei, etc.
  • Espai de disc en xarxa personal i compartit: espai de disc complementari al de la resta de la comunitat universitària, i que funciona per als sistemes operatius Windows, Linux i Mac.
  • Wikis: suport a diferents tipus de wikis, principalment MoinWiki.
  • Servidors virtuals delegats: qualsevol grup de recerca del campus pot demanar servidors virtuals per als seus projectes, amb grans capacitats de personalització.
  • Assessorament tècnic: servei d'assessorament tècnic per als grups de recerca a l'hora de dissenyar els sistemes informàtics d'un determinat projecte en tota la seva amplitud: definició de requeriments, arquitectura de sistemes, seguretat, pressupostos per a maquinari, etc.
  • Sistema de backup, tant per a servidors físics i virtuals com per a dades. El backup es fa contra un sistema allotjat al centre de càlcul de Jaume I que, a més, ofereix capacitats de disaster recovery.
  • Sistema de monitorització: configuració d'un sistema de monitorització i d'alertes compost per diferents eines complementàries, com ara Check_MK i Cacti.
  • Informes per a la presa de decisions: lliurament semestral al director del DTIC d'un informe complet amb tots els indicadors d'ús per servei, grup de recerca i departament, generat automàticament a partir de la informació obtinguda dels diferents sistemes de monitorització.

Durant el curs 2016-2017 s'ha resolt un concurs, finançat conjuntament a través de fons FEDER i del premi d'excel·lència María de Maeztu rebut pel Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, que suposarà la completa renovació tecnològica de les infraestructures informàtiques del suport a projectes de recerca del campus en tots els seus vessants: emmagatzemament, virtualització, backup i càlcul d'altes prestacions. Aquest nou maquinari multiplicarà per tres l'espai disponible, i pràcticament per dos la capacitat de càlcul científic d'alt rendiment.

Addicionalment, es continua implementant una nova capa de seguretat informàtica en les comunicacions a través d'un nou balancejador de càrrega, que permetrà als projectes del campus disposar de millors capacitats d'alta disponibilitat i millorar, alhora, la seva seguretat i fortalesa envers atacs informàtics externs.

Campus del Mar

Durant aquest curs, s’ha posat en producció el nou maquinari adquirit amb fons FEDER. Aquest maquinari ha anat destinat a actualitzar la infraestructura del clúster de còmput. Durant el curs s'han migrat les dades i els usuaris.

El clúster de còmput compta amb 44 servers amb 700 cores i 5.824 GB de RAM, que donaran més de 5 Tflops, gestionat amb un nou sistema de cues SLURM i amb un repositori de software gestionat amb mòduls i Easybuild. 

Pel que fa al sistema d’emmagatzemament distribuït, té un disc compartit de 683 TB gestionat amb el sistema gestor de fitxers IBM Spectrum Scale amb 424 GB de cache i potenciat amb 7 TB de discos SSD per respondre a una alta demanda de peticions de I/O.

S’han incorporat nou laboratoris en la utilització dels serveis oferts en aquestes infraestructures, que són un total de 49 laboratoris (o grups de recerca).