Servei d'Assessorament Psicològic

La UPF posa a disposició dels seus estudiants un servei que té com a objectiu atendre les necessitats d'aprenentatge i d'orientació en els àmbits educatiu, professional i vocacional. Els psicòlegs tenen la missió d'orientar, de manera personalitzada i confidencial, sobre diverses qüestions com ara la manera més adient per millorar el rendiment acadèmic i personal, saber enfrontar-se a l'ansietat davant dels exàmens, així com assessorar sobre els recursos de què disposa en temes relacionats amb l'estudi i l'aprenentatge.

La Universitat Pompeu Fabra ofereix el Servei d'Assessorament Psicològic de manera totalment confidencial i gratuïta, amb l'objectiu bàsic d'afavorir l'adaptació de l'estudiant a la vida universitària, ajudar-lo a tenir estabilitat personal i assolir un bon rendiment acadèmic. Des del gener del 2016, la Fundació Vidal i Barraquer és l'entitat responsable de la prestació del servei.

El nombre de consultes durant el curs ha estat de 216. Enguany, s'ha fet un assessorament a professors. Els casos que necessiten seguiment psiquiàtric són derivats mitjançant conveni amb la Fundació Vidal i Barraquer. El curs 2016-2017, s'han fet onze derivacions.

Suport a estudiants amb necessitats especials

Durant aquest curs acadèmic, el servei d'atenció als estudiants amb necessitats especials, a través del seu programa UPF Inclusió, ha ofert suport a 134 estudiants, dels quals 100 disposen del certificat oficial de reconeixement del grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya. D'acord amb els Estatuts de la Universitat i el que es disposa en el pla d'inclusió de la UPF, el servei vetlla per assegurar la igualtat d'oportunitats als estudiants amb necessitats educatives especials, així com facilitar-los la plena mobilitat i autonomia a les instal·lacions dels campus i garantir-los una participació plena i efectiva en l'activitat universitària. Entre les activitats que duu a terme el servei cal destacar:

 • Atenció i seguiment personalitzat dels estudiants amb necessitats especials.
 • Préstec de materials tècnics de suport, com ara equips FM.
 • Adaptació de materials bibliogràfics a través de La Factoria.
 • Revisió de les adaptacions necessàries per millorar l'accessibilitat als diferents campus a la UPF.
 • Exercir d'enllaç entre les necessitats que expressen els estudiants i els diferents àmbits docents o administratius de la UPF.
 • Suport personal als estudiants que així ho requereixin durant els respectius exàmens.
 • Cessió d'ordinadors portàtils preparats per fer els exàmens.
 • Suport als tutors i als professors pel que fa a l'elaboració de materials accessibles, a través de La Factoria.
 • Atenció al personal docent del Pla d'Acció Tutorial i als professors tutors de necessitats especials designats per cada facultat.
 • Suport al professorat pel que fa a les adaptacions que s'hagin concretat que es duran a terme amb els alumnes. 
 • Sessions informatives per als professors, sobre atenció als estudiants amb necessitats especials a la Universitat, en col·laboració amb el CLIK.
 • Gestió de les transcripcions al mètode Braille a través de l'ONCE, quan escau.
 • Coordinació de les adaptacions tècniques i materials per a determinades activitats acadèmiques, dintre o fora del campus universitari.
 • Gestió del servei d'intèrpret de llengua de signes catalana per a estudiants amb discapacitat auditiva.

Amb la finalitat de millorar l'accessibilitat i la permanència a la Universitat, així com les diverses accions enumerades, la UPF participa en la convocatòria d'UNIDISCAT, que presenta anualment el Consell Interuniversitari de Catalunya i gestiona l'AGAUR. En l'edició del 2016 de la convocatòria, la quantitat adjudicada ha estat de prop de 34.000 euros que, sumats al pressupost de la mateixa universitat dedicat a aquestes iniciatives, han permès dur a terme, entre d'altres, el condicionament i la millora del paviment de l’entrada d’accés al campus de la Ciutadella (segona fase), l'adquisició de programes adaptatius, el servei d’interpretació de llengua de signes per a estudiants sords signants, serveis d'acompanyament, així com diverses adaptacions per a estudiants amb discapacitat visual i física.

Durant aquest curs ha estat aprovat el segon Pla d'Inclusió de les persones amb necessitats especials i en risc d'exclusió socioeconòmica a la UPF (2017-2021). 

El nou pla, igual que l'anterior, té com a objectiu continuar la revisió i la millora dels procediments que regeixen l'atenció als estudiants amb necessitats especials, tenint en compte els principals recursos de què disposa, a través del servei d'atenció als estudiants amb necessitats especials, i treballant de manera conjunta i coordinada amb els tutors amb necessitats especials, i el Servei d'Assessorament Psicològic.

Com en anys anteriors, el servei continua formant part de xarxes universitàries d'equips de suport a estudiants amb discapacitat. Concretament de la Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad (SAPDU), en l'àmbit estatal, i d'UNIDISCAT (dins de l'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya), en l'àmbit autonòmic. Així mateix, en matèria de recursos tècnics, el servei està en contacte amb diverses fundacions i entitats pel que fa a la inserció laboral dels estudiants amb discapacitat, entre d'altres, la Fundació Prevent, Fundació Universia i Fundació ONCE.

Residències

Els estudiants de la UPF tenen possibilitat d'accés preferent a un total de 1.929 places d’allotjament en residències ben comunicades amb els nostres campus i amb preus especials per a la comunitat universitària de la UPF.

Avantatges per a la comunitat universitària

UPF Avantatges és el portal d'avantatges per a tota la comunitat universitària (estudiants, PAS, PDI i Alumni, tant de la mateixa UPF com d’escoles adscrites a la mateixa com són la UPF-BSM l'ESCI). Amb l'objectiu de centralitzar tota l'oferta a través d'un portal únic amb més descomptes, més variats i atractius, la Fundació UPF gestiona, des de fa tres anys i mig, un acord amb l'empresa Colectivosvip, experta a negociar avantatges per a col·lectius d'empresa i, per tant, amb més capacitat negociadora que la mateixa Universitat.

El portal ordena els descomptes en productes i serveis segons les categories següents: Vacances i viatges; Alimentació i supermercats, Restaurants; De Compres (roba, calçat, joieria, regals, etc.); Tecnologia i multimèdia; Perfumeria i cosmètica; Motor; Oci i activitats; Llar; Salut i bellesa; Solidaritat i Oportunitats.

D'altra banda, l'àmplia oferta de descomptes amb centres esportius i culturals gestionats pel Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària de la mateixa universitat (SACU) queda integrada en el mateix portal i es continuarà gestionant des del mateix servei.

Assegurança voluntària

Durant el curs, els estudiants que han volgut han pogut contractar una pòlissa d'accidents sense límit d'edat, d'una durada de 365 dies, amb un àmbit de cobertura internacional i assistència mèdica il·limitada en els centres concertats amb la companyia.  

Pràctiques extracurriculars a la UPF

A l'última convocatòria 2016-2017 s'han ofert 98 pràctiques extracurriculars remunerades a 16 serveis i unitats administratives de la UPF.