Durant el curs 2016-2017, s'ha consolidat la tendència a l'alça de la consulta als repositoris digitals. Destaca, especialment, el repositori institucional de la UPF, amb més de 13.200 documents digitals (articles, tesis, publicacions a congressos, llibres, working papers, treballs dels estudiants, revistes publicades a la UPF i dades primàries de recerca, entre altres) en accés obert.

La UPF ha mantingut la seva participació activa en els repositoris cooperatius del CSUC: TDX, RECERCAT, RACO, MDC i MDX.

Repositori institucional de la UPF (e-Repositori)

Durant el curs s'han concentrat els esforços en el creixement del repositori institucional, amb l'objectiu de recollir, difondre i preservar la producció intel·lectual de la UPF per tal d'augmentar l'impacte i la visibilitat de la recerca feta a la Universitat i de preservar-ne la memòria intel·lectual. S'ha implementat una nova versió del programari DSpace (ara en la versió 5.6), que permet millores en la cerca, més visibilitat de la citació i la migració de l'aplicació i la infraestructura al núvol. S'hi han afegit més de 1.800 nous documents (especialment articles, congressos, treballs dels alumnes i working papers). El nombre de documents consultables al final de curs era de més de 13.200.

El mes de març, l'e-Repositori, el repositori institucional de la Universitat, es va situar entre els 20 primers proveïdors de publicacions de projectes H2020 i ERC. En concret, tres projectes participats per la UPF (ADEMU, HBP SGA1 -Human Brain Project- i KRISTINA) es van situar entre els 30 projectes amb més publicacions en el marc del projecte OpenAire (iniciativa de la Comissió Europea que promou la publicació dels resultats de la recerca en accés obert).

L'e-Repositori compleix tots els requisits demanats per la Unió Europea en el marc de la publicació en accés obert.

Materials Docents en Xarxa (MDX)

S'ha continuat treballant en el repositori cooperatiu MDX, que conté materials i recursos digitals resultants de l'activitat docent que es porta a terme a les deu universitats participants. La UPF hi aporta dues col·leccions, que es poden consultar tant des d'MDX com des del repositori electrònic institucional. El nombre de documents total consultables a MDX a final de curs ha estat de més de 6.400.

Memòria Digital de Catalunya (MDC)

Cal destacar el canvi de versió del programari (ara amb la versió 6.10 de CONTENTdm), amb una millor velocitat de resposta i de disseny adaptatiu de la interfície d'usuari.
També s'ha de destacar que al final de curs hi havia disponibles més de 136 col·leccions de 32 institucions diferents d'arreu de Catalunya que, a més a més, són consultables des de la plataforma Europeana.

Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) 

Durant aquest curs s'ha implementat una nova funcionalitat de cerca per paraules clau. Així mateix s'ha afegit una nova publicació de la UPF, l'Anuari TRILCAT, una publicació sobre estudis de traducció, recepció i literatura catalana contemporània. RACO edita 473 revistes (18 de la UPF) de 90 institucions, amb més de 192.000 articles publicats.

RECERCAT

Amb un augment de 1.000 documents durant aquest curs, RECERCAT permet fer visibles més de 6.000 documents de la UPF en aquest repositori cooperatiu de literatura de recerca de les universitats, participat per 25 institucions i que dóna accés a més de 95.000 documents.

Tesis Doctorals en Xarxa (TDX)  

TDX és un repositori cooperatiu que dóna accés, en format digital, a tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. Hi ha més de 27.200 tesis dipositades directament a TDX i més de 92.000 consultables a través del protocol OAI-PMH. Al llarg del temps, aquest repositori digital s'ha convertit en una eina fonamental per difondre la recerca científica de les universitats catalanes. Durant aquest curs s'ha actualitzat la versió del programari DSpace (ara amb la versió 5.3). El nombre de tesis que es van incorporar a TDX durant el curs va ser de 204, de manera que, al final, s'hi podien consultar 1.618 tesis de la UPF.