Curs d'Introducció a la Universitat

El Curs d’Introducció a la Universitat de la UPF té per objecte promoure, entre els alumnes de primer curs, l'assoliment d'habilitats i de competències que els facilitin el pas de secundària a la universitat, així com el desenvolupament d'habilitats bàsiques per adquirir autonomia en el nou entorn d'ensenyament-aprenentatge dels graus. Cada titulació compta amb la coordinació docent d'un professor dels ensenyaments, que vetlla per la qualitat i en fa el seguiment.

Les activitats del CLIK aquest curs 2016-2017 han tingut tres eixos:

 1. Desenvolupament i avaluació del Curs d'Introducció a la Universitat en el transcurs del període 2016-2017. S’ha actualitzat el material didàctic i els recursos de suport de cada un dels blocs orientats a desenvolupar competències contextuals, informacionals i informàtiques.
 2. Difusió de les accions de trànsit i adaptació a la universitat des de l’espai web públic Observatori d'Accions i Mesures d'Introducció i Trànsit a la Universitat, en què es recullen les experiències desenvolupades en l'àmbit de l'adaptació i trànsit a la UPF i a d'altres institucions.
 3. Anàlisi i recollida d’informació i disseny d’un nou format, i disseny pedagògic per al curs 2017-2018.

Acció tutorial (ACTE)

Durant aquest curs, s’han fet les accions següents, relacionades amb l’acció tutorial:

 • S'han traslladat continguts de la web ACTE, segona versió, a una segona web en construcció. L'objectiu del curs vinent és actualitzar i adaptar tots els continguts al nou projecte ACTE II.
 • A partir de les valoracions de tutors i secretaries sobre l’aplicació ACTE-PAT i les seves funcionalitats, s'han detectat dificultats en la comunicació digital entre els estudiants i els tutors, i també la necessitat de millorar  l'operativa de l'aplicació sobre les quals es treballarà el curs vinent. 
 • S'ha treballat en el disseny del projecte denominat ACTE II.
 • S'ha fet l'enquesta de valoració ACTE, que s'ha institucionalitzat amb la cooperació de l'UPEQ, amb la intenció que els resultats obtinguts siguin útils a les UCA a l'hora d'acreditar els plans d'estudis.
 • S'ha fet un seguiment exhaustiu per fomentar les respostes a les enquestes de valoració ACTE, per tal que cada UCA pugui obtenir-ne el màxim per validar les dades.
 • Totes les actuacions rellevants d'ACTE han estat objecte d'un pla de comunicació a través dels canals oficials (Campus Global, web ACTE, web UPF, FUÀ!, Breus...).
 • Aquest curs s'ha implementat el programa de beques salari, que es va concretar en una assignació de tutors a estudiants amb beca o en situació de risc.
 • Durant el curs s'ha fet un seguiment exhaustiu de tutors i estudiants que van formar part del programa de beques salari.
 • Aquest curs s'han elaborat diversos protocols d'actuacions del CLIK: protocol per a les acreditacions i sistemes de garantia de qualitat, protocol beques salari, protocol de valoració d'ACTE.
 • S'han elaborat dos informes de valoració de l'ACTE que comprenen el període 2011-2016.
 • S'ha confegit un programa de possibles millores, d'acord amb els resultats obtinguts en l'avaluació de les enquestes de valoració ACTE realitzades el 2016-2017.
 • S'han presentat els resultats de les valoracions ACTE a USQUID, UCA i secretaries.

 

Revisió de competències per als plans d'estudis

Aquest curs, el CLIK ha revisat i ha assessorat 7 màsters i 4 graus en els punts 3 i 5 dels plans d'estudis, fet que equival a assessorar sobre competències, objectius, accions formatives, coherències entre avaluació, metodologia i resultats d'aprenentatge. També s'ha revisat cada matèria i els apartats de cada màster i grau susceptibles d'acreditar-se durant aquest curs.

 

Coordinació entre USQUID i CLIK

Aquest curs s'ha consolidat el blog de les USQUID, amb noves experiències docents. El blog ja compta amb un total de cinc experiències publicades. Actualment, s’han treballat temes com els qüestionaris, els fòrums o les wikis.

També, per primer cop, el conjunt de les USQUID han presentat una proposta de PlaCLIK, que ha estat dotada amb subvenció: IMAX, un conjunt d'interaccions més enllà de les assignatures i les aules per augmentar l’èxit dels estudiants que busca fomentar interaccions socials, a diferents nivells i més enllà del marc de les assignatures o l’espai de l’aula.

 

Projecte Interdepartamental de Competències Docents Digitals

La participació en el Projecte Interdepartamental de Competències Digitals Docents (PICDD) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració del conjunt d’universitats catalanes, ha culminat amb la publicació de la Resolució ENS/1356/2016, de 23 de maig, per la qual es dóna publicitat a la definició de la competència digital docent.

La participació en el Projecte Interdepartamental de Competències Docents Digitals suposa el seguiment de les accions dutes a terme per cada una de les universitats participants en la formació inicial i/o contínua del professorat, en el cas de la UPF, del professorat de secundària, el juliol del 2016.

Ara s’obre un nou període per part del Departament d’Ensenyament, i diferents universitats catalanes han iniciat el desplegament d’actuacions per a la implementació de la competència digital docent (CDD) a les seves respectives accions formatives des de la publicació de l’esmentada resolució. En aquest sentit, ha convocat de nou el grup de treball, del qual el CLIK hi va formar part.

La Comissió Europea també està duent a terme iniciatives i projectes per definir un marc europeu de competències digitals docents i proporcionar instruments per avaluar-les.

En aquest context, es considera convenient convocar novament el grup de treball per tal de compartir informació sobre les diverses actuacions en curs en l’àmbit de la CDD en l'àmbit català i europeu en una jornada de treball amb els objectius següents:

 • Compartir les actuacions en curs per implementar la CDD.
 • Identificar i contrastar models d’avaluació de la CDD.
 • Conèixer el context europeu dels marcs de CDD.
 • Establir un marc de treball en xarxa estable per coordinar el desplegament de la CDD als diferents àmbits.

 

Convocatòria EMQEI (2015-2016). Projectes acadèmics estratègics de millora

La convocatòria de projectes acadèmics estratègics de millora de la qualitat, l'eficiència i la internacionalització (EMQEI) de l'AGAUR es va articular com un instrument per enfortir l'oferta d'estudis del sistema universitari de Catalunya, amb la voluntat d'afavorir la innovació en les estructures i el disseny dels estudis de grau i de màster, i l'establiment de sinergies entre titulacions, unitats acadèmiques i universitats.

Els tres projectes acadèmics estratègics de millora de la UPF que van obtenir resolució positiva (AGAUR - EMQEI 2014) -Grau Obert, Global Studies i titulacions de l’àmbit de la comunicació- han estat aquest curs dedicats a la seva execució i justificació. 

 

Responsabilitat social i docència

El CLIK promou la innovació mitjançant el disseny, el desenvolupament i l'avaluació pedagògics d'iniciatives orientades a integrar la responsabilitat social a la docència i als plans d'estudis de la UPF, com estratègia d’impacte i transferència social. Destaquem els projectes Horitzons i Prometeus i els tallers d’estiu del Campus-Júnior, “Universitat i tu”.

 • Projecte Guiatge. La participació i el compromís social són els dos eixos al voltant dels quals es planteja el projecte Guiatge per a la participació ciutadana.

En l'àmbit de la responsabilitat social, aquest curs s'han programat 6 accions formatives per al professorat que van comptar amb un total de 30 assistents.

 

Assessorament i reconeixement d’iniciatives d’innovació social

Enguany, s’ha iniciat una experiència d’assessorament per reconèixer iniciatives docents orientades a la innovació, per reconèixer aquelles iniciatives amb impacte entre col·lectius amb risc d’exclusió social en què ha participat l’alumnat de la UPF.

 

Integració de metodologies d’innovació social i d’aprenentatge servei (ApS) a la UPF

S’ha dut a terme un estudi per identificar iniciatives d’aquest àmbit i la valoració de les iniciatives del professorat UPF participant. El resultat serà difós en un monogràfic sobre ApS que properament publicarà la Universitat de Saragossa.

 

Comissions i grups de treball

El CLIK participa a la Comissió Tècnica de Responsabilitat Social, concretament en la integració dels objectius estratègics per incloure aspectes sobre responsabilitat social a la docència, a través dels programes i de les accions específiques de millora de la qualitat docent. També a través de la presència al Grup de Treball per a la Igualtat Econòmica dels Estudiants i de l’impuls de models d’innovació docent i qualitat educativa que afavoreixin la integració de la responsabilitat social a la docència.

 • Participació en el grup de treball Necessitats Socioeconòmiques de la UPF.
 • Grup de treball ESDU, organitzat per l’ACUP i la Fundació Autònoma Solidària (FAS), orientat a desenvolupar estratègies compartides per integrar l’educació per al desenvolupament a la docència.

 

Comunicacions i publicacions

S’ha col·laborat en la comunicació amb temàtica d’ApS del IV CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE APRENDIZAJE, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD. CINAIC 2017, “Cómo desarrollar competencias profesionales mejorando el entorno social”.

En l'àmbit de la responsabilitat social s'ha col·laborat en el Número monogràfic a la Revista Inter-universitaria de Investigación sobre Discapacidad e Interculturalidad de la Universitat de Saragossa que, sobre "Aprendizaje-servicio y diversidad en educación".

Així mateix, l'octubre del 2016, es va participar al VII Congreso Nacional y II Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario, celebrat a Santiago de Compostel·la, amb una comunicació institucional: “Perspectiva transversal i interdisciplinària en la integració de l'ApS a la universitat”. 

 

Pla d'acció per optimitzar i captar recursos orientats a la millora de la qualitat i la innovació docents

El CLIK continua amb Sinergies, un projecte d’optimització sostenible dels recursos orientats a la millora de la qualitat educativa i la innovació docent a la UPF.

Durant el curs acadèmic 2016-2017 s’han continuat desenvolupant les accions següents:

 • Mantenir la participació en l'oferta formativa docent de la UPF de personal de la xarxa UPF, així com el desenvolupament de línies d'activitat in situ i a mida de les seves necessitats.
 • Obrir a noves entitats l’oferta formativa.
 • Donar continuïtat a l'activitat d'assessorament pedagògic extern, consultoria pedagògica, rellevant l’encàrrec rebut per part de Cruz Roja Española sobre temes d’innovació docent, el que ha permès també establir contactes amb entitats d’àmbit social.
 • La participació en convocatòries externes compartides i generació de xarxa d’entorn per al reconeixement d'iniciatives i la dotació d'ajuts per a projectes.

Durant el curs 2016-2017, 96 participants han assistit a alguna d’aquestes iniciatives.