Durant el curs 2016-2017, s'ha redefinit la prestació de serveis de La Factoria, afegint serveis de producció de materials multimèdia, de creació de pàgines web o el suport a d'altres plataformes d’aprenentatge virtual per als MOOC.

La Factoria continua oferint els seus serveis de front office a estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis a les instal·lacions de la Biblioteca/CRAI dels tres campus.

Durant el curs 2016-2017 s'ha donat suport al projecte d'implantació de la nova Aula Global, tant als estudis que van participar en la prova pilot, com en la planificació del desplegament a tots els estudis el curs 2017-2018, en col·laboració amb el CLIK i el Servei d'Informàtica.