Durant el curs 2016-2017, d'acord amb el nou disseny del Curs d'Introducció a la Universitat (CIU) per al curs 2017-2018, Biblioteca i informàtica han treballat per oferir la formació en competència digital en format blended learning: tres hores d'autoaprenentatge complementades amb tres hores de presencialitat. La proposta de formació per al treball de fi de grau (TFG) vol potenciar encara més l'autoaprenentatge i oferir tota la formació en línia, tenint en compte que molts estudiants estan d'Erasmus o fent pràctiques.

La Biblioteca/CRAI de la UPF, en el context de REBIUN, impulsa aquesta adaptació a nous models d'aprenentatge. Concretament, va col·laborar activament en l'organització de les XV Jornadas CRAI, que van tenir lloc a la UNED (Madrid), amb el títol "Talleres para el éxito de un curso en línia".