Tipus ajut 2012 2013 2014 2015 2016

Projectes i ajuts competitius

21.060

21.924

21.949

23.193

22.163

Contractes i ajuts no competitius

3.930

3.091

2.957

4.403

4.464

Recursos humans

3.190

4.874

3.999

5.158

8.690

Infrastructura i ajuts institucionals

4.351

4.055

5.064

5.225

5.463

Total

32.531

33.944

33.969

37.979

40.780

*Imports en milers d'euros

Projectes i ajuts competitius: projectes de recerca, preparació de sol·licituds de projectes, projectes de transferència de tecnologia, ajuts per a l'organització de congressos, xarxes temàtiques, xarxes de formació, accions integrades/concertades, suport a grups de recerca, premis, ...

Recursos humans: Incorporació de personal investigador (inclou programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva), estades fora, ajuts predoctorals.
Contractes i ajuts no competitius: recerca, serveis, ajut basal, formació i serveis científico-tècnics. 
Ajuts institucionals: PROFOR, programa ICREA Senior (valoració anual del conjunt de contractes), ...