Any 2016 Nombre
Certificats acadèmics de Grau i Màster 1.581
Signatura d'actes de notes 6.738
Permisos, llicències i vacances 25.807
Recepció de factures 11.074
Validació interna de factures 11.074
Sol·licituds de títol 2.545
Pròrrogues de contractes de PDI 1.477
Nous contractes de PDI 456
Certificats de docència 78
Servei de prèstec d'equipament audiovisual 388
Servei de prèstec d'ordinadors portàtils 3.345
COFRE 7
Total 53.496