Capítol

%

Capítol I. Despeses de personal

66.298.156,25

51,02

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis

26.753.843,56

20,58

Capítol III. Despeses financeres

602.771,64

0,46

Capítol IV. Transferències corrents

6.284.047,11

4,83

Capítol VI. Inversions reals

23.572.048,03

18,13

Capítol VII. Transferències de capital

276.727,51

0,22

Capítol VIII. Actius financers

57.896,00

0,04

Capítol IX. Passius financers

6.136.356,54

4,72

Total

129.981.846,64

100,00