Qualitat, millora i avaluació

El Consell Social de la UPF promou la realització d'estudis per contribuir a la millora, la qualitat i l'avaluació de la missió de la Universitat i del seu servei a la societat. Aquests treballs, de caràcter puntual o periòdic, proveeixen anàlisis, informes i pautes de treball per al desenvolupament institucional.

 

Els estudis realitzats fins ara i els projectes en curs analitzen, entre d'altres, l'adequació de l'oferta docent a les necessitats socials, l'orientació de la formació a la inserció professional dels graduats, la valoració del sistema i de l'organització dels ensenyaments i la percepció social de la Universitat. A continuació presentem els àmbits generals analitzats i els estudis més recents i rellevants duts a terme des del Consell Social.

Els estudis més recents:

Els estudis anteriors: