La Comissió Econòmica està integrada per membres del Consell Social i per d'altres membres d'òrgans de govern, representació, consulta, coordinació o acadèmics de la universitat, als efectes de garantir la informació, la participació i la coordinació necessàries en els assumptes que s'hagin de sotmetre al Consell Social, en l'exercici de les seves funcions (Article 94.3 de la 1/2003 Llei d'Universitats de Catalunya i article 13 del Reglament del Consell Social).

Jordi Marín Puigpelat, president Economista i membre del Ple en representació del Parlament de Catalunya
Oriol Escardíbul Ferra Gerent
Carles Castells Oliveres Economista i ex president de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Lydia García Escobosa  Membre del Ple en representació del Personal d'Administració i Serveis
Xesús B. González López  Membre del Ple en representació d'Organitzacions Sindicals
Jordi Ollé Palou Economista i membre del Consell Assessor
Pablo Pareja Alcaraz Vicerector adjunt al rector i de Professorat i de Relacions amb la Comunitat
David Sancho Royo Vicerector adjunt al rector i d'Organització i Grup UPF
Enric Vallduví Botet Vicerector de Recerca
Daniel Vidal Canellas Advocat i Antic Alumne de la UPF
Margarida Gual Perelló  Secretària del Consell Social