La Comissió Econòmica està integrada per membres del Consell Social i per d'altres membres d'òrgans de govern, representació, consulta, coordinació o acadèmics de la universitat, als efectes de garantir la informació, la participació i la coordinació necessàries en els assumptes que s'hagin de sotmetre al Consell Social, en l'exercici de les seves funcions (Article 94.3 de la 1/2003 Llei d'Universitats de Catalunya i article 13 del Reglament del Consell Social).

Jordi Marín Puigpelat, president Economista i membre del Ple en representació del Parlament de Catalunya
Oriol Escardíbul Ferra Gerent
Carles Castells Oliveres Economista i ex president de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Vanesa Daza Fernández Vicerectora de Transferència del Coneixement
Xesús B. González López  Membre del Ple en representació d'Organitzacions Sindicals
Jordi Ollé Palou Economista i membre del Consell Assessor
Pablo Pareja Alcaraz Vicerector de Personal Docent i Investigador
Cristina Pujades Corbí Vicerectora de Recerca
Pau Solà Ysuar Membre del Ple en representació del Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis
Daniel Vidal Canellas Advocat i Antic Alumne de la UPF
Margarida Gual Perelló  Secretària del Consell Social