El Consell Social col·labora amb els grans projectes estratègics de la Universitat, en especial amb els de major transversalitat, com és el cas del Benestar Planetari. Aquest projecte s'incardina també dins del marc més general dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides i suposa una aposta decidida de la UPF per assumir la seva responsabilitat com a centre d'excel·lència de recerca i docència internacional envers aquests objectius d'abast planetari.

En el curs actual, el Consell Social també participa en les iniciatives institucionals següents:

En el món occidental, la responsabilitat social de les empreses i les institucions ha adquirit un major protagonisme en els darrers temps, esdevenint, també, una qüestió central per a les institucions públiques i, en especial, per a les universitats.

A la UPF, sota el lideratge del vicerectorat responsable de la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat, s’han multiplicat les actuacions i els programes institucionals destinats a un major desenvolupament de la responsabilitat social universitària i, molt especialment, de les propostes i els projectes a iniciativa dels membres d’aquesta comunitat universitària, en coordinació amb els vicerectorats responsables de la direcció de projectes en els àmbits de professorat, recerca i política de captació i retenció de talent.

El Consell Social de la UPF, per naturalesa i funcions, assumeix plenament la centralitat de la responsabilitat social en l’activitat i l’estratègia de la Universitat i valora molt positivament la feina duta a terme. En aquest sentit, fins l'any 2019, també va convocar, anualment, el concurs de projectes a la responsabilitat social universitària.