Núria Basi Moré, presidenta del Consell Social de la UPF, càrrec que exerceix des del 2008, presideix BASI GROUP, un grup d'empreses dedicat al disseny i la comercialització en el sector del tèxtil i la moda.

Llicenciada amb Grau en Ciències Biològiques l'any 1976 a la Universitat de Barcelona, durant més de 20 anys es va dedicar a la recerca i al desenvolupament en el sector farmacèutic. L'any 2008 va ser guardonada amb el Premi International Women Entrepreneurial Challenge (IWEC).

En l'actualitat, presideix la Fundació Grup Set, forma part del Consell d'Administració de Fira de Barcelona, de la Junta Directiva de l'Agrupació Espanyola del Gènere de Punt, del Consell Executiu d'AECC Catalunya Contra el Càncer de Barcelona i de la Netmentora Catalunya.

A més, és membre dels patronats de Intexter, de la Fundació Privada Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM), de la Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona, de l'Institut Guttman i de la Fundació Pere Tarrés, així com dels consells assessors de la Fundació Factor Humà i de l'Institut Catalunya Àfrica, entre d'altres.
 

Funcions

Segons la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, corresponen al president o presidenta del Consell Social les funcions següents:

  1. Dirigir el Consell i representar-lo en tots els òrgans i institucions procedents, tant de dret públic com de dret privat. 
  2. Convocar i presidir les sessions del ple i, si escau, de les comissions, i dirigir-ne i ordenar-ne els debats. 
  3. Comunicar al rector o rectora de la Universitat els acords presos pel ple i per les comissions, per a la seva execució. 
  4. Fer el seguiment dels acords del Consell Social i, en general, del desenvolupament del treball de les comissions, les ponències i les comissions assessores. 
  5. Proposar al ple el nomenament i la revocació dels presidents de les comissions, dels ponents, del president o presidenta i del secretari o secretària de les comissions assessores i la designació dels membres del Consell Social que, si és el cas, hagin de formar part d'altres òrgans i institucions. 
  6. Nomenar i separar el secretari o secretària del Consell. 
  7. Qualsevol altra funció pròpia de la presidència d'un òrgan col·legiat, i les que es deriven de la Llei, 1/2003, de 19 de febrer; dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra; d'aquest reglament, i de la resta de normativa vigent aplicable.