Montserrat Vendrell Rius (Barcelona, 1964), va ser nomenada presidenta del Consell Social de la UPF pel govern de la Generalitat, al març del 2019 i renovada al març del 2023.

És sòcia fundadora d'Aliath Bioventures des del 2023 i sòcia d'Alta Life Sciences des del 2016. Alta Life Sciences és un fons de capital risc en el sector de les ciències de la vida i Aliath Bioventures és el segon fons de venture que invertirà en companyies del sector salut (desprès d'Alta Life Sciences Spain I). Anteriorment ha estat directora general de Biocat, del Parc Científic de Barcelona i del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

És doctora en biologia per la UB (1991) i te una estada post-doctoral a Hoffmann La Roche (NJ, EUA, 1992-1994) i al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC, 1995-1997). És màster en Comunicació Científica per la Barcelona School of Management-UPF (1997), Programa de Direcció General (PDG) per l’IESE (2007) i Promociona per ESADE (2015).

Actualment, també és presidenta de la Comissió Executiva de la Fundació Pasqual Maragall i membre de la Junta Directiva del RACC.

Funcions

Segons la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, corresponen al president o presidenta del Consell Social les funcions següents:

  • Dirigir el Consell i representar-lo en tots els òrgans i institucions procedents, tant de dret públic com de dret privat. 
  • Convocar i presidir les sessions del ple i, si escau, de les comissions, i dirigir-ne i ordenar-ne els debats. 
  • Comunicar al rector o rectora de la Universitat els acords presos pel ple i per les comissions, per a la seva execució. 
  • Fer el seguiment dels acords del Consell Social i, en general, del desenvolupament del treball de les comissions, les ponències i les comissions assessores. 
  • Proposar al ple el nomenament i la revocació dels presidents de les comissions, dels ponents, del president o presidenta i del secretari o secretària de les comissions assessores i la designació dels membres del Consell Social que, si és el cas, hagin de formar part d'altres òrgans i institucions. 
  • Nomenar i separar el secretari o secretària del Consell. 
  • Qualsevol altra funció pròpia de la presidència d'un òrgan col·legiat, i les que es deriven de la Llei, 1/2003, de 19 de febrer; dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra; d'aquest reglament, i de la resta de normativa vigent aplicable.

Presidències anteriors

- Núria Basi Moré (presidenta des del 25 de juny de 2008 fins al 22 de març de 2019)
- Mercè Sala Schnorkowski (presidenta des del 13 d'abril del 2004 fins al 7 de maig del 2008)
- Joan Guitart Agell (president des del 17 de març de 1997 fins al 13 d'abril del 2004)
- Juan Echevarría Puig (president des del 4 de setembre de 1990 fins al 17 de març de 1997)