Aquest estudi és el resultat de l'anàlisi, des de la perspectiva de gènere, de l'enquesta d'inserció laboral 2011 realitzada per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU) i l'Institut Català de les Dones, de la situació a Catalunya de les dones i homes 10 anys després de graduar-se.

Les dades obtingudes, indiquen que homes i dones no es distribueixen aleatòriament per titulacions, sinó que hi ha ha titulacions feminitzades i d'altres clarament masculinitzades. Així mateix, les condicions laborals varien en funció de com les titulacions estan relacionades amb àmbits professionals: unes amb àmbits més oberts, d'altres amb àmbits més tancats, unes en l'àmbit privat, d'altres en públic.