El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat:

  • col·labora en la definició de la planificació estratègica de la UPF,
  • promou les polítiques de qualitat i de millora contínua en els diferents àmbits de la Universitat,
  • exerceix de manera contínua les funcions i competències que té atribuïdes per llei, relatives a la programació i la gestió; l'economia, el pressupost i el patrimoni, i la comunitat universitària de la UPF,
  • fomenta les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial.