Visualització del contingut web

Dins dels treballs de la Taula d’Emergència Climàtica de la UPF, el Vicerectorat de compromís social i sostenibilitat, ha impulsat el càlcul de la petjada de carboni i va encarregar a la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic la confecció de l’informe preceptiu. Aquests informes han sigut la primera pedra del Pla de Sostenibilitat Ambiental que aquest Vicerectorat ha impulsat i que s’ha redactat per encàrrec a l’Àrea de Recursos Econòmics i Patrimoni. Així es va impulsar un grup de treball a partir de la Taula d’Emergència Climàtica i que integra personal de tota la comunitat universitària, personal investigador, estudiants i PAS que van proposar accions per a mitigar la petjada de carboni de la UPF, avançar en l’adaptació cap al canvi climàtic inevitable i que inclou altres aspectes relacionats amb el respecte per al medi ambient, com la gestió de residus i la mobilitat.

La redacció d'aquests informes ha comptat amb la implicació i la col·laboració econòmica del Consell Social de la UPF.

La Universitat Pompeu Fabra ha adquirit el compromís de reduir la seva petjada de carboni un 25% per a l’any 2025, un 55% per a l’any 2030 i esdevenir neutres en carboni de cara a l’any 2040. Els compromisos de reducció es prenen en base a l’any 1996, primer any en que la universitat es pot considerar implantada territorialment. I el primer any que tenim dades d’evolució de les emissions de carboni és per a l’any 2018, primer any en que podem avaluar l’evolució d’aquesta petjada referent als compromisos adquirits. Un any, el 2018 en que la universitat a més que doblat la seva presència en el territori i també pel que respecta al volum de la comunitat universitària acollida. Tot i així es pot veure en els informes com l’evolució d’aquesta petjada està en concordança plena amb els objectius a curt i mig termini establerts.

Petjada de Carboni 1996:

Informe versió online

Informe versió per imprimir

Petjada de Carboni 2018:

Informe de la Petjada de Carboni de la UPF

Informe Executiu

Presentació Informe Petjada Carboni

 

Vídeo de la presentació: