La Comissió Acadèmica està integrada per membres del consell social i per d'altres membres d'òrgans de govern, representació, consulta, coordinació o acadèmics de la universitat, als efectes de garantir la informació, la participació i la coordinació necessàries en els assumptes que s'hagin de sotmetre al consell social, en l'exercici de les seves funcions (Article 94.3 de la 1/2003 Llei d'Universitats de Catalunya i article 14 del Reglament del Consell Social).