D'acord amb l'Ordre EDU/903/2010, en aquesta pàgina es recull tota la informació relativa al seguiment del projecte CEI UPF - Icària, distingit com a Campus d'Excel·lència Internacional el 2010.

L'Informe final (2010 - 2015) (pdf. en castellà), ha estat realitzat d'acord amb la metodologia facilitada per la Secretaria General d'Universitats del govern espanyol al febrer del 2015 i inclou una introducció, una descripció qualitativa i quantitativa de les actuacions, una descripció del model de gestió i governança definit, i un document de futur del projecte.

Per a més comoditat dels avaluadors, també és possible consultar aquest informe de manera desglossada: