D'acord amb l'Ordre EDU/903/2010, en aquesta pàgina es recull tota la informació relativa al seguiment del projecte CEI UPF - Icària, distingit com a Campus d'Excel·lència Internacional el 2010.

L'Informe de progrés del 2012 (pdf. en castellà), realitzat d'acord amb la metodologia facilitada per la Secretaria General d'Universitats del govern espanyol al juliol del 2012, inclou un resum publicable, una descripció qualitativa i quantitativa de les actuacions i una descripció del model de governança definit.

Per a més comoditat dels avaluadors, també és possible consultar aquest informe de manera desglossada: