Amb la finalitat de garantir una òptima realització del projecte de Campus d'Excel·lència Internacional, la Universitat Pompeu Fabra ha definit un model de governança que inclou un consell científic, un consell empresarial i l'agregació estratègica.
En aquest apartat és possible visualitzar la composició, les funcions i les principals actuacions que realitza cadascuna d'aquestes estructures de governança i gestió creades ad hoc per dur a terme un correcte seguiment del projecte i per poder garantir, per tant, el necessari retiment de comptes davant la societat.