L'estratègia UPF25 Anys constitueix el marc teòric del projecte CEI UPF - Icària. L'estratègia s'articula entorn de quatre eixos d'actuació, que es desenvolupen en un marc de bona governança i de gestió eficient i que coincideixen amb les àrees prioritàries d'actuació de la convocatòria CEI 2010.

Tot seguit s'enumeren els cinc objectius estratègics de l'estratègia UPF25 Anys, amb els seus respectius eixos i marcs de governança:

Eix de creació de coneixement: la recerca 
Situar la Universitat com una institució de recerca amb una clara vocació d'excel·lència internacional que li permiti captar i retenir el talent i refermar la seva posició actual a partir de la millora de les infraestructures de recerca.

Eix de transmissió de coneixement: la docència 
Consolidar l’actual model docent en sintonia amb el marc educatiu europeu, amb un model d’ensenyament i aprenentatge innovador que consolidi la qualitat i la competitivitat de tota l’oferta docent de la UPF, amb un èmfasi especial en la creació dels sistemes de suport més adequats a cada context.

Eix de transferència de coneixement 
Planificar i desenvolupar la docència i la recerca, potenciar la transferència de coneixement i afavorir la innovació en la societat, de manera coordinada amb els actors socials i empresarials que conformen l’entorn de la Universitat.

Eix d'internacionalització 
Dissenyar una estratègia global que permeti a la Universitat assolir la presència, l’estructura i la dimensió internacionals que li corresponen per la seva qualitat en docència i en recerca.

Marc de governança i de gestió eficient (eix d'actuació interna) 
Reforçar una estructura institucional que faciliti l'assoliment dels objectius de l'estratègia UPF25 Anys, revisant la situació de governança interna i la vertebració del Grup UPF, adaptant els instruments de gestió, promovent una major cohesió de la comunitat universitària i definint un model de finançament sostenible i més diversificat.