D'acord amb l'Ordre EDU/903/2010, en aquesta pàgina es recull tota la informació relativa al seguiment del projecte CEI UPF - Icària, distingit com a Campus d'Excel·lència Internacional el 2010.

L'Informe de progrés del 2013 (pdf. en castellà i anglès), ha estat realitzat d'acord amb la metodologia facilitada per la Secretaria General d'Universitats del govern espanyol al febrer del 2013i inclou un resum publicable, una descripció qualitativa i quantitativa de les actuacions i una descripció del model de governança definit.

Per a més comoditat dels avaluadors, també és possible consultar aquest informe de manera desglossada:

  • Resum publicable dels principals resultats, conclusions i impacte del projecte (pdf. en castellà i en anglès)
  • Descripció qualitativa i quantitativa amb l'ús de taules d'indicadors del progrés en els àmbits d'actuació del projecte (pdf. en castellà i en anglès)
  • Descripció del model de governança implantat per a la direcció i gestió del projecte (pdf. en castellà i en anglès)