Docència i EEES

La concepció de la universitat com un element social de gran responsabilitat en la gestió dels coneixements dels ciutadans i l'impacte d'aquesta funció en el creixement i la competitivitat dels països, han estat objectius fonamentals en la determinació i priorització d'accions en l'àmbit de la millora docent.

Les dotze actuacions presentades en aquest camp abastaven quatre àmbits d'acció: la qualitat docent i la millora de l'aprenentatge, la internacionalització, el foment del postgrau, i les iniciatives de cooperació docent amb altres universitats.

Actuacions

Eix 1: Qualitat docent i millora de l'aprenentatge

 • A1: Qualitat docent i millora de l'aprenentatge
 • A2: Pla d'acció tutorial i avaluació contínua
 • A3: Foment de les pràctiques externes i internes
 • A4: Modernització dels serveis i instal·lacions de la Biblioteca / CRAI

Eix 2: Internacionalització

 • A5: Pla d'acció per al multilingüisme
 • A6: Projecte UPF International Experience
 • A7: Projecte UPF Global Network Initiative
 • A8: Projecte A4U Internacional

Eix 3: Foment del Postgrau

 • A9: Foment del postgrau i creació de l'Oficina de Postgrau i Doctorat
 • A10: Pla de promoció de l'oferta de postgrau del Grup UPF

Eix 4: Projectes de cooperació amb altres universitats

 • A11: Implantació de titulacions transversals de grau
 • A12: Projectes de cooperació docent en el format bimodal (UPF-UOC)

Recerca i transferència

En l'àmbit de la millora científica i de la transferència de coneixement, el projecte CEI UPF - Icària té per objectiu posicionar la universitat i l'agregació estratègica com a pol d'excel·lència en recerca, potenciant la seva projecció internacional i la transferència de resultats a la societat. Així, en els gairebé dos anys des de la concessió del CEI s'han desenvolupat les línies estratègiques previstes en el programa, iniciant-se totes les actuacions previstes i contribuint a l'actual posicionament de la universitat i de la seva agregació.

En aquest camp, les actuacions han abastat tres camps prioritaris d'actuació: la creació o consolidació d'infraestructures d'investigació; iniciatives destinades a captar i promoure talent, i la promoció d'estructures de suport a la recerca ia la transferència.

Actuacions

Eix 1: Infraestructures de recerca
 • B1: Parc de Recerca UPF
 • B2: Creació d'un centre interuniversitari UPF-UOC de recerca en teoria política i moral 

Eix 2: Captació i promoció de talent

 • B3: Projecte de captació de talent i mobilitat transnacional
 • B4: Programa de mobilitat de joves doctors en el marc de l'A4U
Eix 3: Estructures de suport a la recerca i a la transferència
 • B5: Oficina Europea A4U a Brussel·les (OPERA)
 • B6: Pla Estratègic de Transferència de Coneixement

Model social integral i integració amb l'entorn empresarial i territorial

El projecte CEI UPF - Icària ha potenciat la relació de la universitat amb els diferents col·lectius amb els quals es relaciona.

En primer lloc, s'han estret i potenciat llaços amb les entitats que formen part de la seva agregació com, per exemple, l'Aliança 4 Universitats (vegeu actuacions A8, B4 o B5, entre altres); seus socis a nivell docent (A9, A10 o A11, entre altres) i la seva agregació per a les activitats de recerca i transferència (B1, B4, B5 o B6, entre altres).

Paral·lelament, dins del CEI UPF - Icària, també es van prioritzar una sèrie d'actuacions per estrènyer llaços amb els membres de la comunitat universitària, millorant el catàleg de serveis i activitats  als col·lectius a aquests col·lectius. Així, en aquest apartat es descriuen les tres actuacions previstes en el projecte del 2010, sense detriment d'altres actuacions com les ja esmentades que, tot i estar descrites en els apartats de Millora docent i / o Millora científica, també contribueixen al desenvolupament d'un campus integrat amb el seu entorn.

Actuacions

En síntesi, es presenten tres actuacions:
 • C1: Programa UPF Alumni
 • C2: Projecte d'implantació de l'e-Administració
 • C3: Pla d'Acció per a un model integral de participació de l'estudiant