El CEI UPF - Icària és un projecte col·lectiu en què participen tota la comunitat universitària i les entitats que conformen l'agregació estratègica. Així, es proposa un model de governança i de gestió que, prenent com a base les estructures existents, incorpora les entitats que conformen l'agregació estratègica del projecte.

Per tal de garantir l'assoliment dels objectius del projecte i l'execució de les actuacions previstes i d'incloure-hi les diferents voluntats i sensibilitats, es proposa l'estructura següent.

CEI UPF - ICÀRIA. Organigrama

Direcció general

La direcció del projecte Icària Internacional -que inclou un consell científic, un consell empresarial i l'agregació estratègica- recau en el vicerrectorat de Política Científica, que al seu torn depèn del Consell de Direcció de la UPF.

Direcció operativa

La direcció operativa, que depèn de la direcció general del projecte, vetlla per l'execució de les actuacions del CEI UPF - Icària. Amb aquesta finalitat, disposa d'una Secretaria Tècnica, una Unitat d'Anàlisi de dades i d'una Oficina de Comunicació, i té a més el suport dels responsables de cadascuna de les actuacions en els diferents àmbits de treball.

Principals funcions

  • Preparar un pla de comunicació institucional.
  • Fer el seguiment de les actuacions.
  • Elaborar el pressupost.
  • Retre'n comptes.