En aquest apartat es poden consultar els informes sobre el grau de progrés del projecte CEI UPF - Icària, realitzats per una comissió internacional independent d'acord amb el que estableix l'Ordre EDU/903/2010, de 8 d'abril del Programa Campus d'Excel·lència Internacional.

Aquests informes han estat promoguts pel ministeri d'Educació per tal de detectar i corregir possibles desviacions dels plans CEI inicialment aprovats o, si s'escaigués, procedir a les reorientacions que corresponguessin.