equipdocent

Nom Grup  Línies de recerca
Alsina, Àlex GLIF Sintaxi, morfologia, teoria lingüística
Atienza, Encarna GR@EL Anàlisi del discurs, avaluació de l'expressió escrita, ensenyament de la llengua espanyola
Barberà, Gemma GLIF Semàntica i pragmàtica de les llengües de signes, referència nominal i estructura del discurs
Bel, Aurora ALLENCAM Adquisició i traducció del català i del castellà
Bel, Núria IULATERM Lingüística computacional, enginyeria lingüística, traducció automàtica, recursos lèxics i anàlisi lingüística, extracció automàtica d'informació i aprenentatge automàtic
Bernal, Elisenda INFOLEX Lexicologia, lexicografia i neologia
Boleda, Gemma COLT Lingüística computacional, processament del llenguatge natural, semàntica
Brochhagen, Thomas Simon COLT Semantics, pragmatics, statistical modelling
Brumme, Jenny INFOLEX Sociolingüística, política lingüística, lexicologia i neologia, història de la lingüística i teoria gramatical
Cabré, M. Teresa IULATERM Lexicologia, lexicografia, terminologia i anàlisi del discurs
Cañada, M. Dolors GR@EL Aprenentatge de llengües, anàlisi del discurs, fonètica comparada
Cassany, Daniel GR@EL Anàlisi del discurs, comunicació escrita, didàctica de la llengua
Clua, Esteve IULATERM Variació lingüística fonològica i morfològica, dialectometria i intercomprensio romànica
Colominas, Carme   Traducció automàtica, lingüística computacional, sintaxi, semàntica formal
Costa, Joan IULATERM Avaluació de la implantació de la gramàtica normativa, anàlisi del discurs normatiu, anàlisi de la norma lingüística, planificació lingüística de corpus, variació i canvi lingüístics
DeCesaris, Janet INFOLEX Lexicografia, morfologia, aplicació de la lingüística teòrica a la traducció
Espunya, Anna GEDIT Semàntica i sintaxi de l'aspecte verbal, lingüística i traducció, recursos per a l'ensenyament de la traducció
Estopà, Rosa IULATERM Lèxic, Terminologia i Neologia
Fontana, Josep M. GLIF Lingüística empírica, variació i canvi lingüístic, sintaxi diacrònica, semàntica lèxica, lingüística de corpus
Freixa, Judit IULATERM  Terminologia, neologia i variació lingüística. (Lèxic i Tecnologia. Grup de Recerca en Lèxic, Terminologia i Discurs Especialitzat)
Gelpí, Cristina GEDIT Lexicografia (general, especialitzada, bilingüe, digital), traducció jurídica, jurilingüística, interacció entre llengua i dret, llenguatge jurídic, traducció castellà-català
González, Montserrat GEDIT Pragmàtica i semàntica de les marques discursives, lingüística del text, modalitat epistèmica, evidencialitat lèxica
Hinzen, Wolfram GraC Llenguatge i patologies cognitives, filosofia del llenguatge
López, Carmen GR@EL Gramàtica i ensenyament de la llengua espanyola, lingüística del text, anàlisi i pràctica del discurs
Lorente, Mercè IULATERM Lexicologia, lexicografia, terminologia, semàntica i sintaxi del lèxic, fraseologia, extracció i recuperació d'informació
Martín, Ernesto GR@EL Lingüística aplicada, aprenentatge i ensenyament de segones llengües
Mayol, Laia GLIF Pragmàtica i semàntica, estructura informativa i del discurs
McNally, Louise GLIF Semàntica, interfície sintaxi-semàntica-pragmàtica
Milà, Alba INFOLEX Lexicografia, morfologia, aplicació de la lingüística teòrica a la traducció
Perpiñán, Sílvia ALLENCAM Bilingüisme, multilingüisme, adquisició de segones llengües, llengües en contacte, manteniment de llengües minoritàries, llengües d'herència, morfologia i sintaxi
Pérez, Carmen ALLENCAM Contextos d'adquisició, instrucció formal, estada a l'estranger i ensenyament integrat de continguts i llengües; biilingüisme, i el desenvolupament de la competència oral i escrita
Prieto, Pilar GrEP Fonètica i fonologia, prosòdia, adquisició, interfície prosòdia-pragmàtica
Quer, Josep GLIF Sintaxi, semàntica, teoria lingüística, lingüística de les llengües de signes
Ribas, Montserrat GEDIT Anàlisi crítica del discurs, discurs públic i representacions socials, argumentació
Torner, Sergi INFOLEX Lexicografia, lingüística computacional
Vallduví, Enric GLIF Significat pragmàtic i semàntic i la seva manifestació estructural
Van Dijk, Teun GEDIT Anàlisi del discurs
Wiltschko, Martina GLIF Sintax i les seves interfícies (amb prosòdia, morfologia, semàntica i pragmàtica), teoria lingüística, typologia formal, gramàtica del llenguatge interaccional, llenguatge i patologies cognitives.


Consulta el web de l' àmbit de Traducció per accedir al llistat complet del personal del DTCL.