1. Què és?

El Treball de Fi de Màster (TFM) és un treball original sobre qualsevol tema concret de lingüística teòrica o aplicada en el qual l'estudiant, amb la supervisió d’un professor o investigador, demostra les competències adquirides al llarg del Màster. El TFM té un pes de 15 crèdits.

Per aprovar el TFM cal defensar-lo amb èxit en un acte públic davant d'un tribunal de tres membres.

2. Qui supervisa l’elaboració del TFM?

El TFM es duu a terme sota la supervisió d'un director/a, la funció del qual es orientar i guiar l'estudiant en el desenvolupament i consecució del seu objectiu i donar el vistiplau al projecte un cop aquest estigui enllestit. La cosupervisió del TFM és una opció.

El/la director/a de treball de fi de màster s'assigna amb l'aprovació del Coordinador del Màster, a proposta del tutor/a acadèmic/a, en funció dels interessos de l’estudiant, havent estat assessorat pel seu tutor/a acadèmic. El tutor/a acadèmic, si escau, ha de facilitar el contacte de l'estudiant amb els membres del professorat que es considerin adients i ha d'assegurar que l'estudiant i els possibles directors de treball s'hagin posat d'acord. 

Un cop l'estudiant ha fet la seva tria, ha d'obtenir el vistiplau signat del tutor/a acadèmic i el director/a del TFM fent servir el full de compromís i haurà de pujar aquest full amb les signatures mitjançant aquest formulari digital. El termini per fer aquest tràmit és a mitjans de febrer (la data exacta s’especificarà aquí).

L'estudiant i el director/a del TFM han d'acabar de definir el tema del TFM i l'enfocament metodològic i han d'acordar un pla de treball i el seu seguiment com més aviat millor. Si hi ha desviacions significatives del pla de treball, es detecta qualsevol altre element que faci sospitar que el TFM pot no cloure's de forma adient i dins del termini previst, o, si per causa justificada, es considera que cal fer canvis en la direcció del TFM, cal que el director/a del TFM o l'estudiant ho comuniquin al coordinador/a del màster i al tutor/a acadèmic com més aviat millor.

3. Quina és la dedicació de l'estudiant al TFM?

La dedicació de l'estudiant al TFM correspon a 15 crèdits (15 crèdits x 25 hores per crèdit = 375 hores). Aquestes hores inclouen les tasques relacionades amb el TFM: fonamentació i anàlisi bibliogràfica, la discussió amb el director/a, la recollida de dades, comprovació d'hipòtesis i altres elements, inclosa, evidentment, la pròpia redacció del producte final.

L'estudiant pot començar a dedicar-se al TFM de seguida que s'hagi concretat qui actuarà de director/a. Llevat d'alguna excepció puntual, la docència presencial de les altres assignatures del programa es concentra en el primer i segon trimestre, de manera que el tercer trimestre es pugui dedicar de manera preferent a la consecució del TFM.

El gruix de les hores que l'estudiant dedica al TFM són hores de treball autònom. És responsabilitat de l'estudiant advertir el director/a del TFM i, si escau, el tutor/a acadèmic de cap mena de dificultat acadèmica o personal que pugui interferir en el compliment del pla de treball i el mètode de seguiment acordat. No s'admetrà a defensa cap TFM que no hagi estat objecte de seguiment per part del director/a i per al qual se n'hagi obtingut el vistiplau corresponent.

4. Com ha de ser, el TFM?

El TFM ha de ser una aportació original de l'estudiant a la seva àrea d'especialització. El projecte ha de seguir els mètodes de recerca adequats i el producte final ha de complir els requisits formals estàndard de treball en l'àrea d'especialització. La qualitat del treball és més important que la seva extensió, ja que les característiques específiques del TFM poden variar segons l'especialització, però com a norma general, s'espera que el TFM sigui un paper de 25-40 pàgines a doble espai (referències bibliogràfiques i annexos a banda).

El TFM s'ha de lliurar en format PDF. És important que incloguin els elements següents, en el següent ordre:

 • Portada amb títol, autor, denominació del màster, director/a del TFM i data de lliurament, utilitzant la plantilla preestablerta
 • Resum/abstract d'una extensió màxima de 150 paraules, redactat en la mateixa llengua del document
 • Llistat de paraules clau (keywords) en anglès sobre el contingut del treball (màxim 10 paraules clau)
 • Introducció
 • Cos del treball (amb els apartats que es considerin oportuns)
 • Conclusió
 • Bibliografia
 • Annexos (si escau)

Format preferit: Estil APA

Marges: 1 polzada per totes les cares, inclosa la part superior, inferior, esquerra i dreta 

Tipus de lletra i mida: El tipus de lletra preferit és Times New Roman, 12 pt. 

Espai entre línies: Espaiat doble 

Numeració de pàgines: Les pàgines han de ser numerades

5. Què s'ha de fer abans de la defensa?

L'estudiant haurà de presentar el TFM abans de finals de juny (la data límit exacta s'especificarà aquí mitjançant un formulari en línia que estarà disponible aquí. L'estudiant haurà d'aportar el següent a través del formulari:

 • Nom de l'alumne, número de DNI o Passaport, títol definitiu, consentiment per pujar el TFM al Respositori Digital de la UPF (e-Repositori) en cas de nota d'Excel·lent.
 • El resum del TFM (extensió màxima de 150 paraules en l'idioma del TFM).
 • Una llista de paraules clau sobre el contingut del TFM (màxim 10 paraules clau).
 • La versió definitiva del TFM en format PDF, d'acord amb els requisits formals establerts.
 • Autorització, impresa i signada, per dipositar l'obra al Repositori Digital de la UPF (si escau).

Un cop presentat el TFM, l'estudiant haurà d'enviar el TFM en PDF als tres membres de la comissió de defensa. Aquest document ha de ser idèntic al que s'ha penjat a través del formulari.

Si un membre del tribunal demana una còpia en paper, serà funció de l'estudiant fer-l’hi arribar. 

6. Com és la defensa?

El TFM es defensa en sessió pública davant d'un tribunal de tres membres. Cada tribunal té un president, qui participa en múltiples tribunals i té la funció d’oferir una perspectiva comparada, per garantir la coherència en el procés d'avaluació. Els altres membres del tribunal són el director del TFM i un/a investigador/a addicional proposat/da pel director, que pot ser intern o extern a la UPF.

La defensa té una durada de fins a 50 minuts, 20 minuts per a l’exposició oral de l’estudiant i el temps restant per a preguntes i comentaris dels membres del tribunal, els quals l’estudiant haurà de respondre. Després del debat, el tribunal delibera a porta tancada, decideix si l'estudiant ha aprovat amb èxit la defensa, i després torna a cridar l'estudiant per anunciar la decisió. La qualificació final, en una escala de 0 a 10 (amb un decimal) i el corresponent equivalent verbal (suspens, aprovat, notable, excel·lent), es determina una vegada que s'hagin completat totes les defenses presidides pel president.

En la decisió de la nota final, la valoració del director del TFM tindrà un pes del 20% i la dels altres dos membres un 80% (a dividir a parts iguals).

Les defenses dels TFM es faran durant la primera quinzena de juliol; el calendari s'anunciarà aquí.

7. Se'n fa difusió externa, d'alguns TFM?  Què és el Repositori Digital de la UPF?

El Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge recomana la inclusió dels TFM-recerca que reben la qualificació de 9.0 o superior (excel·lent) al e-Repositori, el Repositori Digital de la UPF. El repositori recull, difon i preserva la producció intel·lectual en format digital que resulta de l'activitat acadèmica i investigadora de la UPF, les revistes científiques i les publicacions institucionals. La seva finalitat és contribuir a augmentar l'impacte de la investigació feta a la UPF. Els TFM inclosos al repositori formaran part de la col·lecció “Treballs dels estudiants”.