seleccio

Procés de selecció

El Màster ofereix 35 places en total. El perfil personal i acadèmic òptim de l'estudiant del Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada es considera el d'un graduat amb un potencial acadèmic alt (evidenciat a través del seu expedient acadèmic), un gran interès per la compresió del llenguatge i la comunicació i una gran motivació per a la investigació lingüística de nivell avançat. Es prefereix un bon grau de competència -B2- (passiva i activa) en almenys una llengua més de la pròpia (es), preferentment l'anglès. En general, busquem candidats que superin amb èxit el nostre programa de postgrau (ja sigui a través dels nostres màsters o el nostre programa de doctorat) i puguin aplicar amb èxit aquests coneixements a la seva futura carrera acadèmica i no acadèmica.

No hi ha proves d'accés especials. Quan la demanda superi l'oferta, el comitè de selecció aplicarà el següent barem de priorització. Es tindrà en compte també l'adequació entre els interessos del candidat i les línies d'investigació ofertes pels professors del màster:

Expedient acadèmic 70%
Coneixement (nivell B2) de l'anglès 10%
Formació acadèmica i professional complementària 5%
Experiència investigadora 5%
Experiència laboral / docent 5%
Coneixement (nivell B2) d'altres llengües 5%