seleccio

Procés de selecció

El Màster ofereix 35 places en total. El perfil personal i acadèmic òptim de l'estudiant del Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada es considera el d'un graduat amb un potencial acadèmic alt (evidenciat a través del seu expedient acadèmic), un gran interès per la compresió del llenguatge i la comunicació lingüística i una gran motivació per a la investigació lingüística de nivell avançat. En general, busquem candidats que puguin completar amb èxit el nostre programa de postgrau i que puguin implementar amb èxit els coneixements i les habilitats adquirides en la seva futura carrera acadèmica o no acadèmica.

La majoria dels cursos del programa s'imparteixen en anglès, per la qual cosa un bon domini d’aquesta llengua – com a mínim un nivel de B2 (passiu i actiu) al Marc Europeu Comú de Referència (MECR) per a les llengües – és extremadament important. A més, als estudiants interessats en l'especialitat Ensenyament d'Idiomes es recomana que tinguin un alt nivell d'espanyol (C1 en el MECR), ja que diversos cursos d'aquesta especialitat s'imparteixen en castellà.

No hi ha proves d'accés especials. Quan la demanda superi l'oferta, el comitè de selecció aplicarà el següent barem de priorització. Es tindrà en compte també l'adequació entre els interessos del candidat i les línies d'investigació ofertes pels professors del màster, a partir de la informació aportada en el conjunt de la documentació presentada:


Expedient acadèmic 70%
Coneixement (nivell B2) de l'anglès 10%
Formació acadèmica i professional complementària 5%
Experiència investigadora 5%
Experiència laboral / docent 5%
Coneixement (nivell B2) d'altres llengües més enllà de la llengua materna o les llengües maternes 5%