ALLENCAM | COLT | GEDIT | GLIF | [email protected] | GRAMMAR & COGNITION LAB | GREP | INFOLEX | IULATERM |  TRILCAT

 

GRUPS DE RECERCA SGR, CONVOCATÒRIA 2017

 

allencam

ALLENCAM (UR-LING): Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe

ALLENCAM és el grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya (SGR 140) especialitzat en adquisició de  llengües a la UPF, on té la base des del 2004. Actualment està integrat per 23 membres de diferents universitats de dins (Universitat de les Illes Balears i Universitat Autònoma) i de fora del pais. La recerca del grup se centra en l'estudi de com adquirim llengües (primeres, segones, etc.) i com hi influeixen els diferents contextos: dins i fora de l'aula, a la família, en estades a l'estranger, tant en situacions de bilingüisme i immersió, com de trilingüisme i multilingüisme. Ens interessen els fenòmens lingüístics: sintaxi, morfologia, fonètica, així com la pragmàtica i el discurs>; però també els factors individuals, cognitius i emocionals en l'adquisició de llengües i els fenòmens interculturals. Estudiem l'adquisició de l'anglès, del català, de l'espanyol, del francès, del rus i d'altres llengües. ALLENCAM forma part de la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-LING) de la UPF.

PARAULES CLAU: adquisició del llenguatge, bilingüisme, contacte lingüístic, adquisició L1, adquisició L2

 

COLT

COLT (UR-LING): Computational Linguistics and Linguistics Theory

PARAULES CLAU: lingüística computacional, lingüística teòrica, processament del llenguatge natural

 

GEDIT

GEDIT: Grup d'Estudis del Discurs i de la Traducció 

El Grup d'Estudis del Discurs i de la Traducció (GEDIT) és la confluència de dos grups de recerca consolidats anteriors: el Grup d'Estudis del Discurs (GED) i el Centre d'Estudis del Discurs i de la Traducció (CEDIT), amb una trajectòria d'activitats i interessos de recerca comuns. Els estudis del discurs són un enfocament compartit per analitzar situacions comunicatives diverses, sovint marcades pel multilingüisme i la multimodalitat. Les línies de recerca del GEDIT són (i) la pragmàtica del discurs (lingüística contrastiva, de corpus i enunciativa, i aplicada a la interpretació/mediació social); (ii) els estudis sociolingüistics (multilingüisme i diversitat); (iii) l'anàlisi crítica del discurs (multimodalitat, discurs i identitats culturals, discurs i gènere, discurs i transformació social); (iv) els estudis de traducció dels gèneres multimodals (traducció audiovisual); (v) enfocaments traductològics i discursius a la traducció especialitzada jurídicoeconòmica; (vi) l'estilística aplicada a la traducció literària.

PARAULES CLAU: discurs; multimodalitat; anàlisi crítica del discurs;  pragmàtica; sociolingüística; multilingüisme; estudis contrastius; traducció especialitzada; traducció audiovisual; estilística aplicada a la traducció; mediació social.

 

GLiF (UR-LING): Grup de Lingüística Formal

El GLiF és el grup de recerca de lingüística formal de la Universitat Pompeu Fabra. Els membres del GLiF treballen en la descripció formal de l'arquitectura del llenguatge humà i en les interaccions entre diferents mòduls (fonologia, morfologia, sintaxi, semàntica i pragmàtica) basats en dades de nombroses llengües, sobretot de les famílies lingüístiques romànica, germànica i eslava i de llengües de signes. El GLiF forma part de la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-LING).

PARAULES CLAU: lingüística formal; morfosintaxi; semàntica; pragmàtica

 

[email protected]: Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de Llengües

Estudiem diverses variables sobre l’ús, l'aprenentatge i l’ensenyament de llengües (CA, ES, FR, EN, DE; L1 i L2) en diversos nivells educatius (secundària, universitat i adults), en contextos formals i informals, com els gèneres acadèmics, els materials didàctics, la competència plurilingüe, les TIC, la interacció entre aprenents i la tutoria o l’autoregulació de l’aprenent. Combinem mètodes etnogràfics (entrevista, observació, casos), lingüístics (còrpora lingüística, anàlisi discursiva) i educatius (observació i intervenció a l’aula, anàlisi de seqüències didàctiques) per aportar millores a problemàtiques actuals com l'impacte d'internet a l'escola, l'acollida de migrants, el tractament de la diversitat lingüística o l'accés a l'escriptura acadèmica i a la comunitat científica. Des de 2009 hem liderat 9 projectes R+D i ha generat 30 tesis, desenes d’articles en revistes indexades, 140 capítols de llibres i centenars de participacions en congressos, en els fòrums més prestigiosos d’intercanvi acadèmic.

PARAULES CLAU: ensenyament de llengües, aprenentatge de llengües, alfabetisme, plurilingüisme, literacitat, nous alfabetismes, lectura, escriptura, gènere discursiu, anàlisi del discurs, lingüística del text, autonomia de l'aprenent, autoregulació, tractament integrat de llengües, TIC, e-learning, lectura en línia, EVA (entorn virtual d'aprenentatge), EPA (entorn personal d’aprenentatge).

 

GrEP (UR-LING): Grup d'Estudis de Prosòdia

El GrEP és un grup de recerca centrat en la investigació de la interacció entre prosòdia i fonologia segmental, de la interfície prosòdia i pragmàtica, prosòdia i sintaxi, així com la construcció de teories i models sobre aquests aspectes d'interacció de la prosòdia amb altres disciplines. Són també temes d'interès del grup la prosòdia i la fonologia de l'entonació, l'adquisició, tecnologies de la parla, etc. Sobretot, les llengües que estudien els membres del grup són el català, el castellà i l'occità. El GrEP forma part de la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-LING).

PARAULES CLAU: pròsodia; gestualitat; cognició; adquisició

 

INFOLEX (IULA): Grup de Recerca en Informació Lexicogràfica

La denominació del grup INFOLEX anuncia els eixos que el vertebren: Info d'informació i informatització i lex de lèxic i lexicografia. L'estudi del lèxic com a objecte dels diccionaris, tant monolingües com bilingües, així com la informació que duen i que poden dur els diccionaris n'és el camp d'interès. Tots els membres tenen treballs sobre vocabulari i lèxic des de diferents aspectes d'estudi, sobretot descriptius i aplicats, i que cerquen descripcions detallades i precises d'aspectes semàntics, morfològics i sintàctics que rebin o puguin rebre atenció als diccionaris i l'estudi dels quals, també, pugui aportar millores lexicogràfiques (separació d'accepcions, tractament de la polisèmia, equivalències contrastades, etc.). L'INFOLEX forma part de l'Institut de Lingüística Aplicada, grup específic de recerca (IULA).

PARAULES CLAU: lexicografia; lèxic (lexicologia, ensenyament, gramàtica)

 

IULATERM (IULA): Lèxic i Tecnologia

L'àmbit de recerca d'IULATERM és l'estudi bàsic i aplicat de la terminologia, entesa com el conjunt d'unitats lèxiques que vehiculen coneixement especialitzat en els discursos de les ciències, les tècniques i de les professions, sempre en context comunicatiu real. En aquest sentit, la recerca del grup se situa naturalment en matèries de la lingüística com la lexicologia, la morfologia lèxica, la neologia, la sintaxi, la fraseologia, la semàntica, la pragmàtica o l'anàlisi del discurs. L'IULATERM forma part de l'Institut de Lingüística Aplicada, grup específic de recerca (IULA).

PARAULES CLAU: lingüística computacional; enginyeria lingüística; lèxic: terminologia i neologia

 

TRILCAT: Grup de Recerca en Traducció, Recepció i Literatura

El TRILCAT està format actualment per investigadors de la Universitat Pompeu Fabra, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Jaume I i de la Universitat Ramon Llull. El seu objectiu és aprofundir en la comprensió de la literatura i la cultura catalanes, des del segle XIX fins a l'actualitat, a partir de dos eixos complementaris: l'estudi dels contactes entre literatures i l'anàlisi del paper dels escriptors i els traductors com a mediadors culturals. 

PARAULES CLAU: traduccio i recepció en la cultura catalana contemporània; estudis de caràcter comparatista entre la literatura catalana i espanyola

 

GRUPS DE RECERCA UPF
 

Grammar & Cognition Lab (GraC)

Grammar & Cognition Lab

 
GraC studies links between language and cognition by studying language patterns in cognitive disorders. Language pathologies have long informed linguistic theory, with a focus on post-stroke aphasia and specific language impairment. GraC seeks to expand the range of clinical data considered in this respect, including deviant language patterns across the autism spectrum, in schizophrenia, and in dementias. We aim for work in which influence between language sciences and the clinic (and special schools) is bi-directional, and results have translational significance for patient benefit. We use a range of methods, from behavioural linguistic analysis and experiments, to neurolinguistic methods (MRI), eye-tracking, and EEG. GraC is keen to embed its empirical and experimental work in theoretical linguistic investigations and a philosophical framework known as 'un-Cartesian' linguistics. 
 
KEYWORDS: clinical linguistics; cognitive disorders; linguistic variation; language and thought; autism; schizophrenia; dementia