ALLENCAM | COLT | GEDIT | GLIF | [email protected] | GRAMMAR & COGNITION LAB | GREP | INFOLEX | IULATERM |  TRILCAT

 

GRUPS DE RECERCA SGR, CONVOCATÒRIA 2017

 

allencam

ALLENCAM (UR-LING): Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe

ALLENCAM és el grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya (SGR 140) especialitzat en adquisició de  llengües a la UPF, on té la base des del 2004. Actualment està integrat per 23 membres de diferents universitats de dins (Universitat de les Illes Balears i Universitat Autònoma) i de fora del pais. La recerca del grup se centra en l'estudi de com adquirim llengües (primeres, segones, etc.) i com hi influeixen els diferents contextos: dins i fora de l'aula, a la família, en estades a l'estranger, tant en situacions de bilingüisme i immersió, com de trilingüisme i multilingüisme. Ens interessen els fenòmens lingüístics: sintaxi, morfologia, fonètica, així com la pragmàtica i el discurs>; però també els factors individuals, cognitius i emocionals en l'adquisició de llengües i els fenòmens interculturals. Estudiem l'adquisició de l'anglès, del català, de l'espanyol, del francès, del rus i d'altres llengües. ALLENCAM forma part de la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-LING) de la UPF.

PARAULES CLAU: adquisició del llenguatge, bilingüisme, contacte lingüístic, adquisició L1, adquisició L2.

 

COLT (UR-LING): Computational Linguistics and Linguistics Theory

El grup de Lingüística Computacional i Teoria Lingüística (COLT) combina mètodes lingüístics teòrics tradicionals amb eines quantitatives i computacionals per estudiar com funciona el llenguatge. Se centra en el modelatge computacional, utilitzant tècniques d'Intel·ligència Artificial (en particular, mètodes d'aprenentatge automàtic, com ara les xarxes neuronals i el Deep Learning). Un dels interessos específics del grup és la semàntica, o l'estudi del significat, i l'estem explorant amb mètodes que poden induir representacions semàntiques directament a partir de dades lingüístiques. COLT pertany a la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-LING).

PARAULES CLAU: lingüística computacional; lingüística teòrica; processament del llenguatge natural;semàntica computacional; llenguatge i visió; teoria semàntica; pragmàtica; deep learning; xarxes neuronals; intel·ligència artificial; ciència cognitiva.

TEMES DE RECERCA: referència; significat de les paraules; modulació de significat; polisèmia; denominació d'objectes; semàntica eventiva; memòria en xarxes neuronals; emergència i evolució del llenguatge; comunicació entre agents artificials.

 

GEDIT 

GEDIT: Grup d'Estudis del Discurs i de la Traducció 

El Grup d'Estudis del Discurs i de la Traducció (GEDIT) és la confluència de dos grups de recerca consolidats anteriors: el Grup d'Estudis del Discurs (GED) i el Centre d'Estudis del Discurs i de la Traducció (CEDIT), amb una trajectòria d'activitats i interessos de recerca comuns. Els estudis del discurs són un enfocament compartit per analitzar situacions comunicatives diverses, sovint marcades pel multilingüisme i la multimodalitat. Les línies de recerca del GEDIT són (i) la pragmàtica del discurs (lingüística contrastiva, de corpus i enunciativa, i aplicada a la interpretació/mediació social); (ii) els estudis sociolingüistics (multilingüisme i diversitat); (iii) l'anàlisi crítica del discurs (multimodalitat, discurs i identitats culturals, discurs i gènere, discurs i transformació social); (iv) els estudis de traducció dels gèneres multimodals (traducció audiovisual); (v) enfocaments traductològics i discursius a la traducció especialitzada jurídicoeconòmica; (vi) l'estilística aplicada a la traducció literària.

PARAULES CLAU: discurs; multimodalitat; anàlisi crítica del discurs;  pragmàtica; sociolingüística; multilingüisme; estudis contrastius; traducció especialitzada; traducció audiovisual; estilística aplicada a la traducció; mediació social.

 

GLiF (UR-LING): Grup de Lingüística Formal

El GLiF és el grup de recerca de lingüística formal de la Universitat Pompeu Fabra. Els membres del GLiF treballen en la descripció formal de l'arquitectura del llenguatge humà i en les interaccions entre diferents mòduls (fonologia, morfologia, sintaxi, semàntica i pragmàtica) basats en dades de nombroses llengües, sobretot de les famílies lingüístiques romànica, germànica i eslava i de llengües de signes. El GLiF forma part de la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-LING).

PARAULES CLAU: lingüística formal; morfosintaxi; semàntica; pragmàtica; interfícies de sintaxi/semàntica/pragmàtica; canvi lingüístic i variació; gramàtiques de llengües de signes.

TEMES DE RECERCA: realització dels arguments, anàlisi formal del discurs de llengües de signes, estructura informativa, interacció de la semàntica lèxica i composicional, modificació, diferències de modalitat entre llengües de signes i orals, significat no veritatiu-condicional, estatus de les formes verbals no finites en la gramàtica.

 

[email protected]: Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de Llengües

Estudiem diverses variables sobre l’ús, l'aprenentatge i l’ensenyament de llengües (CA, ES, FR, EN, DE; L1 i L2) en diversos nivells educatius (secundària, universitat i adults), en contextos formals i informals, com els gèneres acadèmics, els materials didàctics, la competència plurilingüe, les TIC, la interacció entre aprenents i la tutoria o l’autoregulació de l’aprenent. Combinem mètodes etnogràfics (entrevista, observació, casos), lingüístics (còrpora lingüística, anàlisi discursiva) i educatius (observació i intervenció a l’aula, anàlisi de seqüències didàctiques) per aportar millores a problemàtiques actuals com l'impacte d'internet a l'escola, l'acollida de migrants, el tractament de la diversitat lingüística o l'accés a l'escriptura acadèmica i a la comunitat científica. Des de 2009 hem liderat 9 projectes R+D i ha generat 30 tesis, desenes d’articles en revistes indexades, 140 capítols de llibres i centenars de participacions en congressos, en els fòrums més prestigiosos d’intercanvi acadèmic.

PARAULES CLAU: ensenyament de llengües, aprenentatge de llengües, alfabetisme, plurilingüisme, literacitat, nous alfabetismes, lectura, escriptura, gènere discursiu, anàlisi del discurs, lingüística del text, autonomia de l'aprenent, autoregulació, tractament integrat de llengües, TIC, e-learning, lectura en línia, EVA (entorn virtual d'aprenentatge), EPA (entorn personal d’aprenentatge).

 

GrEP (UR-LING): Grup d'Estudis de Prosòdia

El GrEP és un grup de recerca centrat en la investigació de la interacció entre prosòdia i fonologia segmental, de la interfície prosòdia i pragmàtica, prosòdia i sintaxi, així com la construcció de teories i models sobre aquests aspectes d'interacció de la prosòdia amb altres disciplines. Són també temes d'interès del grup la prosòdia i la fonologia de l'entonació, l'adquisició, tecnologies de la parla, etc. Sobretot, les llengües que estudien els membres del grup són el català, el castellà i l'occità. El GrEP forma part de la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-LING).

PARAULES CLAU: pròsodia; gest; cognició; semàntica i pragmàtica; adquisició de la prosòdia i del gest.

TEMES DE RECERCA: prosòdia audiovisual; prosòdia, gest i pragmàtica; adquisició de la prosòdia i el gest; cognició corporeïtzada i adquisició del llenguatge; adquisició de la pronunciació en segones llengües.

 

INFOLEX (IULA): Grup de Recerca en Informació Lexicogràfica

La denominació del grup INFOLEX anuncia els eixos que el vertebren: Info d'informació i informatització i lex de lèxic i lexicografia. L'estudi del lèxic com a objecte dels diccionaris, tant monolingües com bilingües, així com la informació que duen i que poden dur els diccionaris n'és el camp d'interès. Tots els membres tenen treballs sobre vocabulari i lèxic des de diferents aspectes d'estudi, sobretot descriptius i aplicats, i que cerquen descripcions detallades i precises d'aspectes semàntics, morfològics i sintàctics que rebin o puguin rebre atenció als diccionaris i l'estudi dels quals, també, pugui aportar millores lexicogràfiques (separació d'accepcions, tractament de la polisèmia, equivalències contrastades, etc.). L'INFOLEX forma part de l'Institut de Lingüística Aplicada, grup específic de recerca (IULA).

PARAULES CLAU: lexicografia; lèxic (lexicologia, ensenyament, gramàtica).

 

IULATERM (IULA): Lèxic i Tecnologia

El grup IULATERM (Lèxic i tecnologia) treballa en les línies de recerca següents: terminologia, neologia, lexicografia especialitzada, discurs especialitzat, variació i canvi del lèxic, lexicologia (morfologia, semàntica i sintaxi del lèxic, fraseologia), tecnologies del llenguatge, lingüística computacional, lingüística de corpus, i gestió del canvi i la diversitat lingüístics. Tots els temes de recerca s’aborden des d’una triple perspectiva: teòrica, descriptiva i aplicada. La línia de terminologia és la més reconeguda internacionalment, perquè dins del grup s’ha desenvolupat la Teoria Comunicativa de la Terminologia (Cabré 1999). L'IULATERM forma part de l'Institut de Lingüística Aplicada (IULA), centre específic de recerca de la UPF.

PARAULES CLAU: lèxic; terminologia; neologia; lingüística computacional; enginyeria lingüística; lingüística de corpus; variació lingüística; canvi lingüístic; estandardologia; recursos lingüístics; eines de processament i d’extracció. 

 

TRILCAT: Grup de Recerca en Traducció, Recepció i Literatura

El TRILCAT està format actualment per investigadors de la Universitat Pompeu Fabra, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Jaume I i de la Universitat Ramon Llull. El seu objectiu és aprofundir en la comprensió de la literatura i la cultura catalanes, des del segle XIX fins a l'actualitat, a partir de dos eixos complementaris: l'estudi dels contactes entre literatures i l'anàlisi del paper dels escriptors i els traductors com a mediadors culturals. 

PARAULES CLAU: traduccio i recepció en la cultura catalana contemporània; estudis de caràcter comparatista entre la literatura catalana i espanyola.

 

GraC

Grammar & Cognition Lab

El GraC estudia les relacions entre el llenguatge i la cognició mitjançant l’estudi dels patrons lingüístics en desordres cognitius. Les patologies del llenguatge han estat molt reveladores per a la teoria lingüística, especialment l’afàsia per accident cerebrovascular i el trastorn específic del llenguatge. El GraC pretén ampliar la gamma de dades clíniques que es consideren rellevants a aquest respecte, incloent els patrons anòmals de llenguatge que es troben a tot l’espectre autista, l’esquizofrènia, els síndromes genètics i la demència. Advoquem per un treball que integri bidireccionalment les ciències del llenguatge i les disciplines clíniques (i les escoles d’atenció especial), de manera que els resultats dels nostres estudis puguin traduir-se en un benefici pel pacient. Utilitzem un ampli rang de mètodes que comprenen des d’anàlisis de comportament lingüístic fins a l’ús d’eines neurolingüístiques, com ara la imatge per ressonància magnètica (MRI), eye-tracking i electroencefalografia (EEG). La determinació del grup de recerca GraC és conjugar els seus estudis empírics i experimentals i la teoria lingüística aparellada al marc filosòfic conegut com ‘lingüística no Cartesiana’. El GRAC forma part de la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-LING).


PARAULES CLAU: lingüística clínica; trastorns cognitius; variació lingüística; llenguatge i pensament; autisme; esquizofrènia; demència.

 

ALTRES FIGURES UPF

UR-Ling 

Unitat de Recerca en Lingüística

UR-Ling agrupa la recerca dels grups que en formen part: GLIF, GrEP, COLT i ALLENCAM. L’objectiu de la Unitat és fomentar la comunicació i l’intercanvi d’idees mitjançant l’organització conjunta d’activitats.