El Departament de Traducció i Ciències del Lenguatge no tolerarà casos de plagi o còpia ni la col·laboració activa o passiva amb aquest tipus de pràctiques fraudulentes en els treballs realitzats pels alumnes. La sanció per a aquest tipus de pràctiques consistirà en el suspens de l'assignatura i l'obertura d'un expedient que pot concloure amb la no obtenció del títol de màster.

Es considerarà plagi la reproducció de frases o paràgrafs de textos d'altres autors sense citar-ne la font original de la que provenen, ja sigui una pàgina d'Internet, un llibre, una revista o bé treballs d'altres companys.

Per a més informació, vg. el Codi Ètic de la UPF:

--> https://seuelectronica.upf.edu/codi-etic-de-la-upf

TUTORIALS

How to avoid plagiarism?

Citing and documenting