Els estudiants que ho vulguin poden sol·licitar el reconeixement de crèdits d'estudis previs de nivell de màster obtinguts en la mateixa universitat o en una altra. Per fer-ho, cal recollir la sol·licitud a la secretaria del màster. La documentació que s'ha de presentar és la següent:

             Ingrés en compte - Banco Santander
             Concepte: "Sol·licitud de reconeixement de crèdits màster oficial"
             Compte: 0049 1806 99 2412053335             
             IBAN (format electrònic): ES7400491806992412053335             
             IBAN (format paper): ES74 0049 1806 9924 1205 3335
             BIC Code / Swift Code: BSCHESMM
             Import: 54,54 €

  • Original i fotocòpia del certificat acadèmic en què constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda. Si has cursat a la UPF els estudis dels quals vols convalidar assignatures, no cal que presentis aquest document.
  • Còpia del pla d'estudis cursat, segellat pel centre corresponent.
  • Còpia dels programes de les assignatures cursades, segellat pel centre corresponent.

Pots presentar la documentació a qualsevol dels Punts d'Informació a l'Estudiant (PIE) de les biblioteques de la UPF de l'1 de juliol al 30 de novembre del 2023. Cal tenir en compte el següent:  

  • Si la sol·licitud de reconeixement és prèvia a la matrícula, podràs gaudir d'un 85% de descompte sobre el preu dels crèdits.
  • Si la sol·licitud de reconeixement és posterior a la matrícula, hauràs de pagar el 100% dels crèdits.