Els estudiants que ho vulguin poden sol·licitar el reconeixement de crèdits d'estudis previs de nivell de màster obtinguts en la mateixa universitat o en una altra. Per fer-ho, pots presentar-la a qualsevol dels Punts d'Informació a l'Estudiant (PIE) de les biblioteques de la UPF de l'1 de juliol al 30 de novembre. La documentació que s'ha de presentar és la següent:

 1. Imprès de sol·licitud degudament emplenat
 2. Resguard bancari del pagament en concepte de sol·licitud d'estudi del reconeixement de l'expedient acadèmic:

               Ingrés en compte - Banco Santander Central Hispano
               Concepte: "Sol·licitud de reconeixement de crèdits màster oficial"                 
               IBAN: ES74 0049 1806 9924 1205 3335
               BIC Code / Swift Code: BSCHESMM
               Import: 54,54 €
   
 3. Certificat acadèmic on constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda.
 4. Fotocòpia del pla d'estudis cursat i degudament segellat pel centre corresponent. 
 5. Fotocòpia dels plans docents o programes de les assignatures cursades, degudament segellats pel centre corresponent.

*Si has cursat els estudis d'origen a la UPF, no cal que presentis els documents 3, 4 i 5.