SETEMBRE - Matrícula: Sessió de benvinguda; Inici classes
GENER - Reunió per a la preparació del TFM duta pels tutors
FEBRER - Presentació del formulari del TFM acordat amb supervisor i tutor
FINAL DE JUNY - Tramesa de la versió escrita del TFM
1a QUINZENA DE JULIOL - Defenses orals TFMs