No sempre queda clar el que pot fer professionalment algú format com a lingüista. L'especialització en una àrea determinada de lingüística (reflectida parcialment en els itineraris MLTA) pot limitar les opcions; però la pràctica també demostra que els lingüistes acostumen a treballar en àrees diferents de la seva especialització. Un lingüista amb una formació sòlida pot  dedicar-se a feines molt diferents. Aquí n’esmentem les més comunes; però la llista no és exhaustiva. Per obtenir més informació, entra a la pàgina https://www.linguisticsociety.org/resource/linguistics-profession

Molts lingüistes treballen com a personal acadèmic, és a dir, com a professors i investigadors universitaris. A més de formar estudiants en lingüística sobre programes que no se centren exclusivament en lingüística, fan recerca en tota la gamma d’àrees de lingüística. La recerca es fa principalment en col·laboració amb altres científics sèniors i estudiants graduats i postdocs. És bastant freqüent que els projectes de recerca impliquin col·laborar amb altres àmbits, que donen lloc a treballs interdisciplinaris.

Sovint, per ocupar diferents llocs de treball a l'administració pública, es requereix experiència lingüística, en particular per a llocs relacionats amb el disseny de polítiques i serveis que tenen a veure amb la llengua i l'ensenyament. Per exemple, en serveis d’intervenció del llenguatge per a nens amb alguna dificultats o retard en l’aprenentatge de la llengua, plans de suport a les llengües minoritàries o accions per treballar amb grups notablement multilingües a l’escola.

El compromís amb l’educació lingüística (ensenyament real, desenvolupament de programes, avaluació de llengües, etc.) és sempre una possibilitat, sobretot si es té una experiència prèvia en una llengua concreta, sovint amb un requisit de formació pedagògica addicional. Algunes d’aquestes activitats també es poden dur a terme en ONG o en organitzacions de base que es basen en l’activisme.

Les editorials o les grans marques contracten sovint lingüistes per desenvolupar les tasques que estan més relacionades amb la llengua en les seves activitats.

Així, les sortides professionals més específiques es relacionen amb les nostres especialitzacions lingüístiques, d’entre les quals destaquem les següents:

 

Lingüística computacional

Actualment, els lingüistes computacionals estan molt sol·licitats per desenvolupar assistents virtuals o bots de conversa (chatbots), ja que normalment tenen competències lingüístiques en més d'una llengua i dominen tècniques de processament de llenguatges naturals.

Les empreses busquen persones que puguin dissenyar sistemes de diàleg i crear gramàtiques i altres recursos idiomàtics per analitzar i generar converses adequades per a diferents tipus de serveis als clients.

Els lingüistes computacionals també treballen per ajudar a desenvolupar sistemes d'aprenentatge automàtic i d’aprenentatge intens, aplicats al processament de llenguatges naturals.

S’espera que dominin la metodologia i les eines per crear textos a partir de diferents tipus de coneixement lingüístic i extralingüístic, així com avaluar quantitativament i qualitativament els resultats dels sistemes obtinguts.

L’especialització del màster ofereix tres cursos en aquesta àrea, que proporcionen una introducció bàsica en aquestes habilitats i tècniques. Autònomament, l’estudiant haurà d’adquirir altres habilitats per trobar feina com a lingüista computacional.

Les empreses següents han contractat els nostres Alumni: Nuance Communications, Everis, Telefónica, Expert Systems, Inbenta, StratioBD, ForceManager i Amazon.

 

Adquisició de llengües   

• Fer recerca centrada en mètodes d’ensenyament informats per estudis d’adquisició de llengües.

• Fer recerca centrada en el bilingüisme I el multilingüisme en contextos d’ensenyament i socials i en les seves aplicacions.

• Avaluar les institucions d’ensenyament pel que fa a polítiques i pràctiques lingüístiques, i les empreses quant a polítiques i promoció de llengües.

• Ensenyar en diferents contextos d’aprenentatge: instrucció formal, aprenentatge integrat de continguts i llengües (CLIL), anglès-Medium Instruction (EMI), etc.

• Ensenyar en situacions educatives bilingües, trilingües i multilingües a diferents nivells educatius (primària, secundària...).

• Dissenyar proves de llengua i eines d’avaluació en contextos educatius (diferents contextos d’aprenentatge i situacions multilingües).

• Avaluar les editorials quant a enfocaments docents i materials d’ensenyament/aprenentatge de llengües per a objectius i contextos diferents.

• Col·laborar amb terapeutes i especialistes en situacions d’adquisició/aprenentatge de llengües, trastorns lingüístics i desenvolupament atípic del llenguatge, en el sector privat o en organitzacions públiques.

• Gestionar projectes de recerca (projectes europeus internacionals).

• Redactar continguts en disseny gràfic digital, incloent-hi aplicacions tecnològiques per a la recerca.

 

Ensenyament de llengües

• Ensenyar llengües en tots els contextos: llengua primera, llengües estrangeres, alfabetització, conversa, pronunciació, llengües amb finalitats específiques, escriptura tècnica, etc.

• Formar professors en llengües per a tots els nivells i contextos educatius.

• Elaborar materials d’aprenentatge de llengües llibres de text, tasques complementàries, programes i assignatures, etc.

• Dissenyar i desenvolupar LMS (sistemes de gestió d’aprenentatge): administrar plataformes (Moodle, Sakay, Blackboard, etc.), aplicacions d’aprenentatge de llengües, etc.

• Treballar en l’avaluació del llenguatge: exàmens i portafolis, correcció I supervisió, exàmens d’escriptura, guies o rúbriques, etc.

• Fer recerca en contextos d’aprenentatge de llengües: metodologia, currículums, materials, pràctiques a l’aula, etc.

 

Lèxic

  • Tècnics lingüistes per a centres oficials de terminologia i unitats de terminologia dels organismes internacionals.
  • Especialistes en tecnologies del llenguatge per a empreses de desenvolupament tecnològic.
  • Especialistes en lexicografia, terminologia i neologia per al sector editorial.
  • Tècnics lingüistes per desenvolupar recursos lingüístics (diccionaris, gramàtiques, terminologia, corpus textuals) en acadèmies de llengua.
  • Especialistes en planificació lingüística per a l’administració i per al sector privat.
  • Especialistes en diverses branques de la lingüística aplicada, sobretot en la creació i el manteniment de recursos lèxics i textuals i d’eines informàtiques, i en la planificació i la gestió lingüístiques, per a serveis lingüístics públics i privats.
  • Especialistes en tecnologies del llenguatge per a biblioteques i centres de documentació (recuperació d’informació, indexació documental, gestió terminològica).
  • Investigadors per a centres de recerca i desenvolupament en lingüística aplicada, sobretot en la creació d’eines i recursos lingüístics.