L'especialització en Lingüística Formal, que inclou també lingüística descriptiva i variació, aborda l'estudi del llenguatge des de múltiples perspectives i combina sistemàticament la lingüística teòrica, la descriptiva i la computacional. La formació en aquesta especialització permet que l'estudiant pugui descriure i analitzar les llengües naturals de modalitat oral i signada, proposar anàlisis explicatives de fenòmens lingüístics en facetes diverses i de la seva variació sincrònica o diacrònica i explotar el tractament experimental i computacional de les dades lingüístiques en la recerca.

Més concretament, l'especialització pot centrar-se en alguns dels aspectes següents:

  • Modelatge formal de les regles del llenguatge natural en les seves dimensions estructural i semàntica.
  • Temes avançats de variació interlingüística i la seva representació formal.
  • Variació sociolingüística, contacte entre llengües i canvi gramatical.
  • Representació dinàmica del significat.
  • Anàlisi experimental i/o implementació computacional com a validació de models teòrics.

Objectius d'aprenentatge

1

Saber descriure fets lingüístics, tot desenvolupant anàlisis formalitzables i comprovables.

2

Conèixer i saber emprar models teòrics del llenguatge (o d'alguna de les seves dimensions).

3

Saber treballar amb dades lingüístiques de corpus, dades experimentals i elicitades.

4

Estar familiaritzat amb les àrees afins a la Lingüística Formal per tal de poder dur a terme recerca interdisciplinària.

5

Créixer intel·lectualment en un entorn de treball estimulant i ric que obri perspectives i creï sinèrgies dins i fora de l'aula.

Professorat

El professorat implicat en aquesta especialització pertanya a diversos grups de recerca del departament, pero principalment a GLiF (Grup de Lingüística Formal) i GrEPG (Grup d'Estudis de Prosòdia i Gestualitat). Aquests grups són referents a nivell nacional i internacional i acullen estudiants de postgrau i investigadors postdoctorals que participen regularment en les activitats de formació i recerca.

Assignatures

Les assignatures pròpies de l'especializació de Lingüística Formal són les següents (s’ofereixen dues cada any):

  • Temes avançats de teoria lingüística, que alterna amb
  • Qüestions actuals de lingüística formal; i
  • Lingüística comparada, que alterna amb
  • Variació i canvi lingüístic

De les assignatures metodològiques, la següent és obligatòria a l’especialització:

  • Argumentation in linguistic analysis

L’estudiant pot escollir entre les altre assignatues metodològiques segons els seus interessos.

Llengüa d'instrucció

Les assignatures de l'especialització es fan en anglès, que l'estudiant ha de dominar en un nivell suficient per seguir les classes i participar-hi. Excepcionalment, les tasques per escrit es poden lliurar en català o en castellà, amb autorització prèvia dels professors.

Sortides professionals

L'especialització en lingüística formal ofereix una formació versàtil en aspectes empírics, teòrics i metodològics de l’estudi del llenguatge que resultarà útil en qualsevol professió on el llenguatge humà tingui un rol destacat. És especialment adequada per als qui vulguin fer un doctorat, ja sigui en lingüística teòrica o en lingüística aplicada o una altra disciplina adjacent.