Especialització: Lingüística formal

L'especialització en Lingüística Formal (inclou lingüística descriptiva i variació) aborda l'estudi del llenguatge des de múltiples perspectives i combina sistemàticament la lingüística teòrica, la descriptiva i la computacional. La formació en aquesta especialització permet que l'estudiant pugui descriure i analitzar les llengües naturals de modalitat oral i signada, proposar anàlisis explicatives de fenòmens lingüístics en facetes diverses i de la seva variació sincrònica o diacrònica i explotar el tractament experimental i computacional de les dades lingüístiques en la recerca.

Més concretament, l'especialització pot centrar-se en alguns dels aspectes següents:

 • Modelatge formal de les regles del llenguatge natural en les seves dimensions estructural i semàntica.
 • Temes avançats de variació interlingüística i la seva representació formal.
 • Variació sociolingüística, contacte entre llengües i canvi gramatical.
 • Representació dinàmica del significat.
 • Anàlisi experimental i/o implementació computacional com a validació de models teòrics.

Els professors que imparteixen les assignatures d'aquesta especialització integren diversos grups de recerca:

 • GLiF (Grup de Lingüística Formal, Grup de Recerca Consolidat,
 • GrEP (Grup d'Estudis de Prosòdia, Grup de Recerca Emergent) i
 • GED (Grup de Recerca en Estudis del Discurs, Grup de Recerca UPF).

Els membres dels diversos grups treballen en la descripció formal de l'arquitectura del llenguatge humà i les interaccions entre els diferents mòduls gramaticals —fonologia, morfologia, sintaxi, semàntica i pragmàtica— a partir de diverses llengües orals i també llengües de signes, així com en la interacció entre prosòdia i gest i en l'estudi del discurs. Al mateix temps, l'estudi de la variació sincrònica i diacrònica de les llengües és objecte d'estudi des d'una òptica formal. Els grups de recerca que integren aquesta especialització són un referent a nivell nacional i internacional i acullen estudiants de postgrau i investigadors postdoctorals que participen regularment en les activitats de formació i recerca del grup. En són un exemple els seminaris setmanals i mensuals que organitzen els grups de recerca esmentats i el conjunt d'UR-Ling, amb conferències convidades, sessions de formació per a estudiants de postgrau i grups de lectura.

Objectius

1

Saber descriure fets lingüístics, tot desenvolupant anàlisis formalitzables i comprovables.

2

Conèixer i saber emprar models teòrics del llenguatge (o d'alguna de les seves dimensions).

3

Saber treballar amb dades lingüístiques de corpus, dades experimentals i elicitades.

4

Estar familiaritzat amb les àrees afins a la Lingüística Formal per tal de poder dur a terme recerca interdisciplinària.

5

Créixer intel·lectualment en un entorn de treball estimulant i ric que obri perspectives i creï sinèrgies dins i fora de l'aula.

Matèries

A banda de les assignatures troncals (Syntax, Semantics and pagmatics, Morphology and the lexicon, Phonetics and phonology), les pròpies de l'especializació de Lingüística Formal són les següents (se n'ofereixen dues cada any):

 1. Advanced topics in linguistic theory
 2. Crosslinguistic analysis
 3. Current issues in formal linguistics
 4. Language variation and change.

Les tres matèries metodològiques del màster, que s'imparteixen cada any, són les següents:

 1. Argumentation in linguistic analysis
 2. Corpora and computational tools
 3. Experimental and observational techniques

L'assignatura (1) és obligatòria per als estudiants de l'especialització en Lingüística Formal, i segons els seus interessos, és convenient escollir (2) o (3).

El màster es completa amb un Treball de Fi de Màster de 15 crèdits, dirigit per un o més professors d'aquesta especialització.
 

Llengües

L'idioma docent de les assignatures de l'especialització és l'anglès, que l'estudiant ha de dominar en un nivell suficient per seguir les classes i participar-hi. Excepcionalment, les tasques per escrit es poden lliurar en català o en espanyol, amb autorització prèvia dels professors.