Sol·licitud escrita feta per un particular a l'organisme competent sobre una matèria de tramitació prevista per la normativa vigent.

Format: DIN A4 (210 x 297 mm).

 Veure document i apartats 

 

Criteris generals de redacció

La sol·licitud, com altres documents administratius, segueix una estructura força constant. L'exposició de motius i el nucli de la sol·licitud (apartats 2 i 3) constitueixen el cos central d'aquest document. Pel que fa a la redacció d'aquests apartats, els aspectes que cal tenir en compte són els següents:

 • To neutre i respectuós. 
   
 • Estructuració lògica i tan simplificada com sigui possible. Si l'exposició de motius i el nucli de la sol·licitud contenen diverses informacions, és convenient ordenar-les d'acord amb el temps en què se succeeixen o bé d'acord amb l'argumentació, i escriure-les en paràgrafs separats. 
   
 • Claredat i concisió en l'expressió de les idees. És millor redactar tots dos apartats amb oracions breus que amb una única oració llarga. 
   
 • El tractament personal:
  – Emissor:
  Primera persona del singular (jo): EXPOSO: Que sóc professor de..., etc.

  – Destinatari:
  Són preferibles les formes impersonals: DEMANO (i no pas us/li DEMANO): Que em sigui concedit, La concessió de... (i no pas Que em concedeixi...), etc.

 

Fraseologia útil

Fórmules per a la identificació:

 • ...que visc a.../...amb domicili a..., codi postal..., comarca de..., plaça/carrer..., núm...., telèfon... 
 • ...amb document d'identitat núm..../...que tinc el número de document d'identitat... (expedit a..., el dia...)

Fórmules per a la sol·licitud:

 • Que s'accepti la petició/sol·licitud de... 
 • Que em sigui concedit... 
 • La concessió de...