Els tractaments protocol·laris són títols honorífics o de cortesia que es donen a determinades persones en virtut del seu càrrec, la seva autoritat o la seva dignitat.

La tendència actual és limitar-ne l'ús, ja que no s'adiuen amb l'estil planer i democràtic desitjable en les comunicacions administratives. Així, les formes de tractament només es fan servir en la documentació protocol·lària com ara la invitació o el saluda, en actes solemnes i, generalment, al peu de les sol·licituds o de les peticions. Llevat d'aquests casos, sempre que sigui possible és millor utilitzar el tractament general de cortesia, que és senyor senyora.

Dins el text desapareixen les fórmules protocol·làries en adreçar-se directament al destinatari (per exemple: a V.E. exposa passa a ser us exposa). Només s'han d'escriure a l'encapçalament i al final dels escrits.

Cal tenir en compte que si una persona que té un tractament protocol·lari vitalici o a la qual ha estat atorgada una condecoració honorífica ocupa un càrrec al qual correspon un tractament diferent, preval el tractament superior. Així, per exemple, si un exconseller de la Generalitat de Catalunya ocupa el càrrec de síndic de Greuges, el seu tractament serà Honorable Senyor, i no Il·lustre Senyor, que és el que li correspondria per la seva condició de síndic.

Com a norma general, els tractaments protocol·laris s'escriuen davant del nom i el cognom o cognoms de la persona, seguits o precedits del càrrec que ocupen: 

Exemples: 
Honorable Senyor Carles Solà i Ferrando, conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya

El conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, Honorable Senyor Carles Solà i Ferrando 

El tractament actual dels rectors d'universitat1 és, però, un cas especial, en la mesura en què el mateix tractament protocol·lari inclou en si el càrrec de la persona que el deté. Per aquest motiu, en aquest cas recomanem d'utilitzar-lo d'alguna de les maneres següents, en funció del context en què hagi d'aparèixer: 

Exemples: 
Magnífic Sr. Josep Joan Moreso, rector de la Universitat Pompeu Fabra 

El rector de la Universitat Pompeu Fabra, Magnífic Sr. Josep Joan Moreso 

Sr. Josep Joan Moreso, Rector Magnífic de la Universitat Pompeu Fabra

A continuació figuren els tractaments protocol·laris més generalment utilitzats als Països Catalans (llevat de la Catalunya Nord, on l'únic tractament és senyor o senyora), desglossats en els quatre grans blocs següents: tractaments universitaris, tractaments civils, tractaments eclesiàstics i tractaments militars.

Amb l'objectiu de facilitar-ne la consulta, s'ha optat per presentar aquesta informació per partida doble. D'una banda, hi ha un primer bloc en el qual s'indiquen, per ordre alfabètic i tant en la forma plena com en la forma abreujada, els tractaments que reben els càrrecs o graus dels diversos estaments considerats; d'altra banda, hi ha un segon bloc en el qual apareixen, també per ordre alfabètic, els càrrecs o graus dels diversos estaments considerats, amb indicació del tractament protocol·lari corresponent (en forma abreujada).

 

1. D'acord amb el que estableix la disposició addicional tretzena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, "els rectors de les universitats rebran [...] el tractament acadèmic de Rector Magnífic o Rectora Magnífica".