Document que expressa una decisió sobre un afer que generalment comporta l'acabament del procediment administratiu.


Format: DIN A4 (210 x 297 mm).

 Veure document i apartats 

 

Criteris generals de redacció

La resolució, com altres documents administratius, segueix una estructura generalment constant i s'ajusta als trets de funcionalitat i de formalitat que caracteritzen les comunicacions oficials. Pel que fa a la redacció de les resolucions, se'n poden distingir dos models:

A. Model tradicional. Útil si es tracta d'una resolució breu: tota la resolució conté una única oració principal —la part dispositiva o resolució— precedida d'un seguit d'oracions subordinades —la relació de fets i els fonaments de dret.

B. Model esquemàtic. Més àgil i més clar si es tracta d'una resolució llarga: els fets o antecedents, les motivacions o fonaments de dret i la part dispositiva s'expressen en forma d'oracions completes i independents, agrupades sota els epígrafs corresponents.

 • El tractament personal:
  - Emissor:
  Primera persona del singular (jo): resolc, etc.
  Tercera persona del singular (ell, quan sigui un òrgan col·legiat): aquesta comissió resol, etc.

 

Fraseologia útil

Model A

 • Vist l'escrit amb data..., en què... sol·licita...;
 • Vist l'informe favorable emès per...;
 • Atès el dictamen tècnic de..., en el qual...;
 • Fent ús de les atribucions que m'atorguen els decrets...;
 • Resolc:
 • He resolt:

Model B
Fórmules per a la relació de fets:

 • En data..., el senyor... va presentar una sol·licitud...
 • La Comissió... va emetre l'informe corresponent...
 • ...es va estudiar l'expedient...

Fórmules per als fonaments de dret:

 • La Llei..., de..., estableix que...
 • D'acord amb el que estableixen la Llei... i el Reial Decret...
 • La Llei/l'article... regula...
 • D'acord amb els criteris generals establerts per...
 • La Llei.../l'article... atorga competències a... per emetre resolucions.

Fórmules per a la part dispositiva:

 • Per tant, resolc: