Document amb què es comunica a la persona interessada una resolució o qualsevol altre acte administratiu. La notificació és un tipus especial d'ofici.


Format: DIN A4 (210 x 297 mm).

 Veure document i apartats 

 

Criteris generals de redacció

La notificació, com altres documents administratius, segueix una estructura generalment constant i s'ajusta als trets de funcionalitat i de formalitat que caracteritzen les comunicacions oficials. Els aspectes més destacables pel que fa a la seva redacció són els següents:

 • Claredat, precisió i concisió en l'expressió de les idees.
   
 • El tractament personal:
  - Emissor:
  Primera persona del singular (jo): notifico, etc. 
  Primera persona del plural (nosaltres): notifiquem, etc. Té un cert valor de modèstia i representa la globalitat de la institució o de la unitat des d'on s'escriu.

  - Destinatari:
  Segona persona del plural (vós): rebreu, vau comunicar, etc.
  Tercera persona del singular (vostè): rebrà, va comunicar, etc. 
   
 • El temps verbal. Si la notificació i la resolució tenen la mateixa data, la referència al moment en què es dicta la resolució (es fa el mateix dia) s'ha de fer en pretèrit indefinit: ha dictat. Si porten data diferent, en perfet perifràstic: va dictar.

 

Fraseologia útil

Fórmula de notificació:

 • Us/Li notifico que...

Fórmules de comunicació dels recursos pertinents:

 • Contra aquesta resolució podeu interposar recurs de... 
 • ...recurs de... davant... dins el termini d'un mes a comptar des de la data de la notificació... 
 • ...sense perjudici que pugueu fer ús de qualsevol altre recurs que considereu oportú. 
 • També pot interposar qualsevol altre recurs que consideri procedent.