Tractaments universitaris

D'acord amb el que estableix la disposició addicional tretzena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, "les autoritats universitàries rebran el tractament de senyor o senyora, seguit de la denominació del càrrec. Els rectors de les universitats rebran, a més, el tractament acadèmic de Rector Magnífic o Rectora Magnífica".

Rector/a Magnífic/a (Rector Mgfc. / Rectora Mgfca.)

- rector/a

 

Tractaments civils i nobiliaris

Espectable Senyor/a (Espect. Sr. / Espect. Sra.)
- secretari/ària de les Corts Valencianes

Excel·lent Senyor/a (Exc. Sr. / Exc. Sra.)
- membre de la Mesa de les Corts Valencianes
- síndic/a de Greuges del País Valencià
- síndic/a major de la Sindicatura de Comptes del País Valencià

Excel·lentíssim/a Senyor/a (Excm. Sr. / Excma. Sra.)
- alcalde/essa de Barcelona
- ambaixador/a
- cap d'estat
- copríncep d'Andorra
- diputat/ada al Congrés dels Diputats
- duc/duquessa
- eurodiputat/ada
- expresident/a d'organismes territorials elegits per sufragi que tinguin Barcelona per capital
- fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia 
- ministre/a del Govern d'Espanya
- persones condecorades amb la Creu de Sant Jordi
- president/a de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
- president/a de la Diputació de Barcelona
- president/a del Govern d'Espanya
- president/a d'organismes territorials elegits per sufragi que tinguin Barcelona per capital
- president/a del Parlament Europeu
- president/a de la Reial Acadèmia de Bones Lletres
- president/a de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres
- president/a de la Reial Acadèmia de Farmàcia
- president/a de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
- president/a de la Reial Acadèmia de Medicina
- president/a del Tribunal de les Aigües de València
- president/a del Tribunal Superior de Justícia 
- senador/a
- vicepresident/a de les Corts Valencianes

Honorable Senyor/a (Hble. Sr. / Hble. Sra.)
- batlle/essa d'Andorra (jutge/essa de primera instància)
- cap de l'oposició 
- conseller/a de comú d'Andorra
- conseller/a de consell insular
- conseller/a de la Generalitat de Catalunya 
- conseller/a de la Generalitat Valenciana 
- conseller/a del Govern Balear
- conseller/a primer/a de la Generalitat de Catalunya
- cònsol/consolessa
- cònsol/consolessa de parròquia andorrana (alcalde/essa)
- diputat/ada del Parlament Balear
- exconseller/a de la Generalitat de Catalunya 
- exconseller/a de la Generalitat Valenciana 
- exconseller/a del Govern Balear
- portaveu del Govern Balear
- portaveu del govern valencià
- president/a del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya
- president/a de consell insular
- secretari/ària del govern valencià
- secretari/ària del Parlament Balear
- vicepresident/a de consell insular
- vicepresident/a del Govern Balear

Honrat/ada Senyor/a (Ht. Sr. / Hda. Sra.)
- lletrat/ada major de les Corts Valencianes

Il·lustre Senyor/a (Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.)
- conseller/a del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya
- delegat/ada territorial del Govern de la comunitat autònoma (per deferència)
- diputat/ada de les Corts Valencianes
- diputat/ada del Parlament de Catalunya 
- expresident/a d'organismes territorials elegits per sufragi que no tinguin Barcelona per capital
- jutge/essa 
- membre del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya
- membre de la Mesa del Parlament Balear
- membre de la Mesa del Parlament de Catalunya 
- membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres
- notari/ària
- president/a d'organismes territorials elegits per sufragi que no tinguin Barcelona per capital
- secretari/ària judicial
- síndic/a de Greuges de Catalunya
- síndic/a president/a de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

Il·lustríssim/a Senyor/a (Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.)
- alcalde/essa de municipi de Catalunya (llevat de Barcelona) 
- baró/baronessa
- cap superior de policia
- comissari/ària de policia
- comte/essa
- degà/ana del Col·legi d'Advocats
- degà/ana del Col·legi de Notaris 
- degà/ana del Col·legi de Procuradors
- degà/ana del Col·legi de Registradors de la Propietat
- diputat/ada per Barcelona
- director/a general de conselleria (llevat de Catalunya)
- director/a d'institut d'ensenyament mitjà
- fill/a primogènit/a de baró/baronessa, comte/essa, marquès/esa, vescomte/essa 
- fiscal 
- fiscal en cap d'audiència provincial
- interventor/a de la Diputació de Barcelona
- magistrat/ada d'audiència provincial
- magistrat/ada del Tribunal Superior de Justícia
- magistrat/ada jutge/essa
- marquès/esa 
- membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi
- membre de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres
- membre de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
- membre de la Reial Acadèmia de Medicina 
- president/a d'audiència provincial
- president/a de cambra de Comerç, Indústria i Navegació (llevat de Barcelona)
- president/a de consell comarcal
- president/a de diputació provincial (llevat de Barcelona)
- president/a de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi
- regidor/a de l'Ajuntament de Barcelona
- secretari/ària de diputació provincial
- secretari/ària general de l'Ajuntament de Barcelona
- secretari/ària general de conselleria (llevat de Catalunya)
- secretari/ària general de la Diputació de Barcelona
- síndic/a president/a de la Borsa de Barcelona
- sotsdirector/a general de conselleria (llevat de Catalunya)
- tinent/a d'alcalde/essa de l'Ajuntament de Barcelona
- vescomte/essa

Magnífic/a Senyor/a (Mgfc. Sr. / Mgfca. Sra.)
- conseller/a del Conselh Generau d'Aran
- fiscal d'Andorra
- jutge/essa d'Andorra
- síndic/a del Conselh Generau d'Aran

Molt Excel·lent Senyor/a (M. Exc. Sr. / M. Exc. Sra.)
- president/a de les Corts Valencianes

Molt Honorable Senyor/a (M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.)
- expresident/a de la Generalitat de Catalunya
- expresident/a de la Generalitat Valenciana
- expresident/a del Govern Balear
- expresident/a del Parlament Balear
- expresident/a del Parlament de Catalunya 
- president/a de les Corts Valencianes
- president/a de la Generalitat de Catalunya
- president/a de la Generalitat Valenciana
- president/a del Govern Balear
- president/a del Parlament Balear
- president/a del Parlament de Catalunya

Molt Il·lustre Senyor/a (M. Il·ltre. Sr. / M. Il·ltre. Sra.)
- cap del Govern d'Andorra
- conseller/a del Consell General d'Andorra
- magistrat/ada de tribunal d'Andorra
- membre de la Reial Acadèmia de Farmàcia
- membre de la Reial Acadèmia de Medicina
- ministre/a del Govern d'Andorra
- representant del copríncep d'Andorra
- síndic/a del Consell General d'Andorra
- sotssíndic/a del Consell General d'Andorra

 

Tractaments eclesiàstics

Eminentíssim i Reverendíssim Senyor (Emm. i Rvdm. Sr.)
- cardenal

Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor (Excm. i Rvdm. Sr.)

- arquebisbe
- bisbe
- nunci apostòlic

Il·lustríssim/a Senyor/a (Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.)

- administrador apostòlic, si no és bisbe
- defensor/a del vincle
- fiscal de diòcesi
- jutge del Tribunal Eclesiàstic
- president del Tribunal Eclesiàstic
- prior d'orde militar
- provicari general
- secretari general-canceller
- vicari judicial del Tribunal Eclesiàstic

Mare (M.)
- religiosa professa

Molt Il·lustre Senyor (M. Il·ltre. Sr.)
- canonge

Monsenyor (Mons.)
Tractament que es dóna a determinats càrrecs o dignitats eclesiàstics designats pel papa, com ara protonotaris apostòlics, clergues oficials de la Cambra Apostòlica, prelats domèstics, familiars del papa o auditors de la Rota, entre d'altres.

Mossèn (Mn.)
- diaca
- prevere

Pare (P.)
- religiós profés i ordenat de prevere

Reverend/a Pare/Mare (Reverend/a Senyor/a) 
(Rev. P. / Rev. M.) (Rev. Sr. / Rev. Sra.)
- diaca
- prevere
- religiós/osa de congregació
- superior/a provincial d'orde religiós

Reverendíssim/a Pare/Mare (Reverendíssim/a Senyor/a)
(Rvdm. P. / Rvdma. M.) (Rvdm. Sr. / Rvdma. Sra.)
- abat
- abadessa
- superior/a general d'orde religiós
- vicari general

Sa Santedat (S. S.)
- papa

 

Tractaments militars 

Excel·lentíssim Senyor (Excm. Sr.)
- almirall
- capità general
- contraalmirall en cap
- general
- governador militar
- tinent general
- vicealmirall

Il·lustríssim Senyor (Il·lm. Sr.)
- capità de navili
- coronel
- fiscal de tribunal militar territorial
- president de tribunal militar territorial
- tinent coronel