Sol·licitud escrita sobre una matèria no prevista en la normativa vigent.

Format: DIN A4 (210 x 297 mm).

 Veure document i apartats 

 

Criteris generals de redacció

Tot i que els requisits formals de la petició són una mica diferents dels de la sol·licitud, la redacció de la petició segueix els mateixos criteris que els de la sol·licitud:

 • To neutre i respectuós. 
   
 • Estructuració lògica i tan simplificada com sigui possible. Si l'apartat corresponent al nucli de la petició conté diverses informacions o raons, és convenient ordenar-les d'acord amb el temps en què se succeeixen o bé d'acord amb l'argumentació, i escriure-les en paràgrafs diferents.
   
 • Claredat i concisió en l'expressió de les idees. És millor redactar amb oracions breus que amb una única oració llarga. 
   
 • El tractament personal:
  - Emissor:
  Primera persona del singular (jo): DEMANO, etc.

  - Destinatari:
  Segona persona del plural (vós): Que assistiu, etc.
  Tercera persona del singular (vostè): Que assisteixi, etc.

 

Fraseologia útil

Fórmules per a la identificació:

 • ..., responsable de...., encarregat de l'organització de..., cap de protocol de...

Fórmules per a la petició:

 • Que el senyor... assisteixi a... 
 • L'assistència del senyor... a... 
 • Que em sigui concedit... 
 • La concessió de...