Document per mitjà del qual es constaten les incidències i els acords presos en una reunió.

Format: DIN A4 (210 x 297 mm).
 

 Veure document i apartats 

 

Criteris generals de redacció

L'acta de reunió de caràcter tradicional es caracteritza per una descripció detallada del desenvolupament de la reunió. És més recomanable, però, seguir un model més simple, caracteritzat pels criteris de redacció següents:

 • Concisió. Cal seleccionar les informacions essencials de la sessió (temes tractats, intervencions rellevants, transcripció literal dels acords, etc.) i sintetitzar-les.
   
 • Claredat en la presentació, de manera que es faciliti la lectura del document per mitjà de la utilització d'encapçalaments i d'un sistema numèric d'identificació coherent entre els temes tractats (ordre del dia), el desenvolupament de la sessió i els acords presos.
   
 • El temps verbal. És recomanable l'ús del present, encara que l'acta es redacti després de la reunió. 
   
 • El tractament personal. Les actes són impersonals i neutres: S'aprova el document sobre... o bé Aprovació del document sobre...

- Quant al tractament personal del secretari (emissor): 
  En la redacció de l'acta: tercera persona del singular (ell): El secretari o la secretària llegeix els informes...
  En la fórmula final: primera persona del singular (jo): ...estenc aquesta acta.

- Quant al tractament personal dels altres membres de la reunió:
  Tercera persona del singular o del plural (ell ells): El president demana...els professors... expliquen el projecte...

 

Fraseologia útil

Fórmules per expressar l'ordre del dia:

 • Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 • Afers de tràmit.
 • Examen/estudi de...
 • Aprovació de...
 • Torn obert de paraules.

Fórmules per descriure el desenvolupament de la sessió:

 • La presidenta obre la sessió i el secretari llegeix l'esborrany de l'acta de la reunió anterior. 
 • El president demana que.../presenta el projecte de... 
 • La professora... explica/informa de/exposa... 
 • El Sr.... demana que consti en acta la proposta de...

Fórmules per expressar els acords:

 • L'acta de la sessió anterior s'aprova per unanimitat dels assistents en votació ordinària. 
 • S'aprova el reglament/l'informe sobre..., per... vots a favor i... en contra. 
 • El Consell acorda adherir-se a.../incloure... 
 • S'aprova en votació ordinària l'informe de..., que s'incorpora a l'acta com a annex número ..., per... vots a favor, ... abstencions i... vots en contra.