Model de sol·licitud o instància

1. Identificació del sol·licitant

 

Hi han de constar les dades personals següents de qui signa la sol·licitud: el nom i cognoms i l'adreça a efecte de notificacions. A més, hi poden figurar altres dades, com ara el número de document d'identitat, el telèfon, el lloc i la data de naixement o la professió, segons cada cas.

 

2. Exposició de motius

  

S'hi exposen els fets i les raons que justifiquen la sol·licitud.

S'inicia amb la forma EXPOSO, en majúscules per destacar-la visualment, seguida de dos
punts. Els motius s'introdueixen amb la conjunció Que, amb majúscula inicial, en el paràgraf següent.

Si hi ha més de dos motius, és convenient numerar-los. 

Si hi ha documentació annexa, s'hi pot fer referència per mitjà de fórmules com ara ...cosa que acredito amb la documentació annexa.

 

3. Nucli de la sol·licitud

 

S'hi exposa el que es demana.

S'inicia amb la forma DEMANO, en majúscules per destacar-la visualment, seguida de dos punts. Cal tenir en compte en aquest apartat que si la frase que s'escriu a continuació s'inicia amb un verb conjugat, s'ha d'escriure la conjunció Que, amb majúscula inicial, en el paràgraf següent (per exemple: DEMANO: Que em sigui concedit.../ La concessió de...)

 

4. Datació

 

Cal fer-hi constar:
– Lloc
– Data: el dia (en xifres), el mes (en lletres) i l'any (en xifres i de manera completa).

 

5. Signatura del sol·licitant

 

Cal posar la signatura sense acompanyar-la del nom i els cognoms, perquè ja s'han especificat en l'apartat 1.

 

6. Organisme al qual s'adreça

 

Òrgan, centre o unitat administrativa al qual s'adreça la sol·licitud, en majúscules, a peu de pàgina. Opcionalment, es pot fer constar el càrrec a qui va dirigida la sol·licitud, precedit, si és el cas, del tractament protocol·lari corresponent (vegeu l'apèndix 1).