Document per mitjà del qual un funcionari públic competent o persona autoritzada dona fe d'un fet, del contingut d'un document, de les circumstàncies que consten en arxius, registres, llibres d'actes, etc.

Format: DIN A4 (210 x 297 mm).

 Veure document i apartats 

 

Criteris generals de redacció

El certificat, com altres documents administratius, segueix una estructura generalment constant i s'ajusta bàsicament als trets de funcionalitat i de formalitat que caracteritzen les comunicacions oficials. Els dos aspectes més destacables són els següents:

 • To formal i concís, a causa del seu valor de comunicació oficial feta per un càrrec.
   
 • El tractament personal:
  - Emissor:
  Primera persona del singular (jo): CERTIFICO, signo, etc.

  - Destinatari:
  Impersonal, perquè la destinació final d'aquest document no acostuma a ser explícita: I perquè consti...

 

Fraseologia útil

Fórmules per a la certificació (apartat 3):

 • Que, d'acord amb la documentació que tenim en aquest servei, el senyor... 
 • Que, dels antecedents que posseïm en els nostres arxius, resulta que... 
 • Que la senyora... ha seguit amb aprofitament el curs de...

Fórmules de certificació (apartat 4):

 • I perquè consti, signo aquest certificat. 
 • I perquè consti i a petició de la persona interessada, signo aquest certificat. 
 • I perquè consti i a l'efecte de..., signo aquest certificat, amb el vistiplau de... 
 • I perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat.