Document per mitjà del qual s'analitza i es fonamenta, des d'un punt de vista tècnic o jurìdic, qualsevol resolució que s'hagi de prendre. La funció de l'informe és, doncs, aportar elements per a l'adopció d'una decisió adequada.


Format: DIN A4 (210 x 297 mm).

 Veure document i apartats 

 

Criteris generals de redacció

Pel que fa a la redacció, l'informe es caracteritza per la variabilitat del seu contingut i, per tant, per la variabilitat també de l'ordenació de la informació que conté. Malgrat això, hi ha uns aspectes que cal respectar:

 • Ordre i claredat en l'exposició dels fets o antecedents que motiven l'informe, dels fonaments de dret i de les conclusions. És millor redactar cadascun dels fets, fonaments de dret o conclusions en paràgrafs diferents i, per raó de claredat, numerar cada paràgraf, amb cardinals,els fets i fonaments de dret i amb ordinals les conclusions. 
   
 • Concisió en la redacció de tot el text. Cal seleccionar la informació rellevant i expressar-la de manera concisa; no s'hi han d'incorporar dades o informació sobre actuacions anteriors que ja figurin a l'expedient. 
   
 • To neutre i com menys personalitzat millor. 
   
 • El tractament personal:
  - Emissor:
  Primera persona del singular (jo): proposo, etc.
  Tercera persona del singular (ell o ella, quan sigui un òrgan col·legiat): aquesta comissió manifesta/proposa..., etc.