Model de petició

 

1. Identificació del sol·licitant

Hi han de constar les dades personals de qui signa la petició: nom i cognoms i càrrec.

 

2. Nucli de la petició

S'hi exposa el que es demana. 

S'inicia amb la forma DEMANO, en majúscules per destacar-la visualment, seguida de dos punts. Cal tenir en compte que, si la frase que s'escriu a continuació s'inicia amb un verb conjugat, s'ha d'escriure la conjunció Que, amb majúscula inicial, en el paràgraf següent (per exemple: DEMANO: Que em sigui concedit.../La concessió...).

 

3. Datació

Cal fer-hi constar:
- Lloc
- Data: el dia (en xifres), el mes (en lletres) i l'any (en xifres i de manera completa).

 

4. Signatura del sol·licitant

Cal posar la signatura sense acompanyar-la del nom i els cognoms, perquè ja s'han especificat en l'apartat 1.

 

5. Càrrec o unitat a qui s'adreça

Càrrec de la persona o unitat a qui s'adreça la petició, en majúscules, a peu de pàgina. Si és el cas, el càrrec ha d'anar precedit del tractament protocol·lari corresponent (vegeu l'apèndix 1).