Model de notificació

1. Identificació del document

Les dades d'identificació del document s'han de fer constar en el marge superior dret. Són les següents:

 • Ref. («referència»): codi de classificació del document per a l'òrgan emissor.

 

2. Destinatari

Les dades del destinatari es posen en el marge superior esquerre, de manera completa o reduïda.

Informació completa:

 • Nom i cognoms
 • Càrrec
 • Via pública, número, pis i porta
 • Codi postal i localitat
 • Comarca, si cal

Informació reduïda:

 • Nom i cognoms o bé càrrec
 • Localitat

 

3. Fórmula de notificació

Hi consta l'òrgan que ha dictat la resolució i la data.

 

4. Text de la resolució

Hi ha de constar el text íntegre de la resolució. Per raons de claredat i d'economia, el procediment més habitual per reproduir el text íntegre de la resolució consisteix a fer-ne una fotocòpia i adjuntar-la a la notificació. Un sistema alternatiu és transcriure íntegrament i literalment la resolució, que cal posar entre cometes, en el mateix text de resolució.

 

5. Recursos pertinents

Hi ha de constar obligatòriament si la resolució és o no definitiva, els recursos que la persona interessada pot interposar contra la resolució, l'òrgan davant del qual s'han de presentar i el termini de presentació.

 

6. Signatura

Hi han de constar els elements següents i en l'ordre següent:

 • Càrrec (Introduït per mitjà de l'article determinat corresponent)
 • Signatura
 • Nom i cognoms

 

7. Datació

Cal fer-hi constar:

 • Lloc
 • Data: el dia (en xifres), el mes (en lletres) i l'any (en xifres i de manera completa).