Model de saluda

 

1. Identificació de qui saluda

Hi han de constar el càrrec de qui tramet el document (que pot anar precedit del tractament protocol·lari corresponent) i la unitat o organisme, si no estan impresos.

 

2. Logotip de la Universitat

(Imprès)

 

3. Fórmula de salutació

(Impresa)
La fórmula de salutació és el mot Saluda imprès de manera que destaqui (en negreta), en una línia independent i centrat.

 

4. Cos

 

En aquest apartat es fan constar el nom i els cognoms del destinatari (sense la preposició a perquè representa el complement directe del verb principal, saluda) i el motiu de la salutació (agraïment, felicitació, etc.) de manera breu.

 

5. Signatura

 

En aquest document la signatura es redueix a la rúbrica, que se situa sota el nom i els cognoms de la persona que emet el saluda.
(El nom i els cognoms de la persona emissora poden anar impresos o no).

 

6. Comiat

 

(Imprès)
La fórmula de comiat presenta poques variacions. Generalment és:
...es complau a expressar-li el testimoni de la seva consideració.

 

7. Datació

 

S'ha de fer constar de la manera següent:
– Lloc
– Data: el dia (en xifres), el mes (en lletres) i l'any (en xifres i de manera completa).