Model de nota interior

1. Identificació del document

Cal fer constar les dades següents en el marge superior esquerre:

 • NOTA INTERIOR
 • De: nom de la unitat o de la persona emissora
 • A: nom de la unitat o de la persona destinatària
 • Ref. («referència»): codi de classificació per a l'òrgan emissor
 • Assumpte: l'objecte de la nota expressat breument

 

2. Cos

La informació ha d'estar ordenada de manera lògica:

 • Introducció: presentació del motiu de la nota.
 • Desenvolupament: explicació dels fets, arguments, etc.
 • Conclusió: petició, síntesi dels fets, etc.

Si es tracta d'una comunicació breu, no cal distingir aquestes tres parts.

 

3. Signatura

Hi han de constar els elements següents i en l'ordre següent:

 • Signatura
 • Nom i cognoms
 • Càrrec o unitat

(Com que el càrrec va posposat al nom i cognoms, no s'ha d'introduir per mitjà de l'article determinat.)

 

4. Datació

Cal fer-hi constar:

 • Lloc
 • Data: el dia (en xifres), el mes (en lletres) i l'any (en xifres i de manera completa).

 

5. Informacions ocasionals

 • Postdata (PD): per mitjà de la sigla PD s'introdueixen al final del document anotacions especials (referències a documents, informacions complementàries, etc.).