Model de fax

1. Identificació del text

En aquest apartat, que és un imprès que cal emplenar, es fan constar les dades rellevants de l'emissor i el destinatari:

  • Nom i cognoms del destinatari i institució o entitat.
  • Nom i cognoms de l'emissor i unitat o organisme.
  • Data de transmissió.
  • Número de fax del destinatari.
  • Nombre de fulls de què consta la tramesa.

 

2. Missatge

En aquest apartat s'exposa el motiu de la transmissió.

Tant si la funció del full és simplement introduir els documents que l'acompanyen —llavors el text pot ser molt breu (Us faig arribar l'informe... perquè...)— com si és la mateixa que faria un document com ara la carta o bé la nota interior, cal seguir l'estructura i els criteris de redacció característics d'aquests dos documents.