• upf.edu
 • Informació per a ...
 • Contacte
 • Seu electrònica
 • ca
 • Campus Global

Model de diligència

1. Identificació del document

Les dades d'identificació del document s'han de fer constar en el marge superior dret. Són les següents:

 • Ref. («referència»): codi de classificació del document per a l'òrgan emissor.

 

2. Cos

S'introdueix amb una d'aquestes dues fórmules:

 • FAIG CONSTAR: Que...
 • DILIGÈNCIA per fer constar que...

A continuació s'exposa, de manera concisa, el fet que es constata.

 

3. Datació

Cal fer-hi constar:

 • Lloc
 • Data: el dia (en xifres), el mes (en lletres) i l'any (en xifres i de manera completa).

 

4. Signatura

Hi han de constar els elements següents i en l'ordre següent:

 • Càrrec o unitat
 • Signatura
 • Nom i cognoms