Model de diligència

1. Identificació del document

Les dades d'identificació del document s'han de fer constar en el marge superior dret. Són les següents:

  • Ref. («referència»): codi de classificació del document per a l'òrgan emissor.

 

2. Cos

S'introdueix amb una d'aquestes dues fórmules:

  • FAIG CONSTAR: Que...
  • DILIGÈNCIA per fer constar que...

A continuació s'exposa, de manera concisa, el fet que es constata.

 

3. Datació

Cal fer-hi constar:

  • Lloc
  • Data: el dia (en xifres), el mes (en lletres) i l'any (en xifres i de manera completa).

 

4. Signatura

Hi han de constar els elements següents i en l'ordre següent:

  • Càrrec o unitat
  • Signatura
  • Nom i cognoms